Sukcesywne dostawy artykułu spożywczego (cukru) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

Zakład Karny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Karny w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-322 Rzeszów, Załęska
 • Telefon/fax: tel. +48178580700 , - , fax. 17 853 54 20
 • Data zamieszczenia: 2020-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Rzeszowie
  Załęska 76
  35-322 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48178580700 , -, fax. 17 853 54 20
  REGON: 00059046700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny w Rzeszowie, 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 76.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułu spożywczego (cukru) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy następujących artykułów spożywczych: Nazwa i Kod według CPV: cukier – 1581000-2. ZADANIE I – CUKIER – 1581000-2. Cukier kryształ luz – op. do 30 kg, w ilości 27 000 kg. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w towar zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. W/w artykuł spożywczy nie może wykazywać nieświeżości lub zepsucia. Częstotliwość dostaw: - dostawy towarów do magazynu żywnościowego zlokalizowanego na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie realizowane będą w godz. 8 – 12, 2 razy w miesiącu (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy); w ilościach określonych przez pracownika Zamawiającego; - dostawy towarów następować będą partiami, zgodnie z sukcesywnie składanymi zamówieniami częściowymi, w ilościach określonych przez pracownika Zamawiającego; - dostawy towarów muszą być zrealizowane w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia telefonicznie; - wymagana jest jednakowa data ważności dla całej partii dostarczanego asortymentu w ramach częściowych dostaw. Towar dostarczany do Zamawiającego w ramach niniejszego zamówienia dla Zadania nr I musi spełniać parametry jakościowe wynikające z Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub z Polskich Norm. Wymagania stawiane Wykonawcy dla Zadania nr I 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Zasady i warunki dotyczące realizacji zamówienia - wspólnie dla Zadania nr I 1. Przedstawiona wyżej nazwa oznacza: przedmiot zamówienia, ilości zapotrzebowania w kilogramach, kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień. Produkt musi spełniać normy co do jakości, jakie wynikają z obowiązujących przepisów polskiego prawa dla produktów żywnościowych. 2. Podana prze Zamawiającego ilość artykułu spożywczego jest wielkością szacunkową, zbliżoną do planowanych potrzeb jednostki. Oznacza to, że wielkości te nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłoszenia roszczeń z tytułu niewykorzystania zakresu ilościowego lub asortymentowego umowy oraz niewykorzystania całej wartości umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego zakresu ilościowego lub asortymentowego umowy oraz niewykorzystanie całej wartości umowy, nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowiązania odszkodowawczego Zamawiającego z tego tytułu. 3. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone ilości towaru. 4. Ryzyko i koszt transportu dostarczanego towaru obciąża Wykonawcę i zostaje wliczony w cenę dostarczanych produktów. 5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru Zamawiającemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 sierpnia 2019 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1252 ). 6. Wykonawca zobowiązuje się dopilnować, aby dostawa przedmiotu zamówienia była zgodna z obowiązującymi Polskimi Normami (PN) oraz wszelkimi przepisami prawa w tym zakresie. 7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu na jego żądanie dokument stwierdzający właściwy stan sanitarny firmy wydany przez organ sprawujący nadzór sanitarny. 8. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczać towar na czas przewozu. Ponosi on całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, oraz bierze odpowiedzialność za braki oraz wady powstałe w czasie transportu. 9. Opakowania oraz środek transportu powinny odpowiadać właściwym przepisom i normom dotyczącym kontaktu z żywnością. Wykonawca w celu realizacji dostaw, zapewni transport odpowiednio przystosowany, którego koszty wliczone są w cenę dostarczanego towaru. 10. Zamawiający poprzez wyznaczonego pracownika dokonywał będzie odbioru ilościowego, organoleptycznej oceny jakości oraz ewentualnej reklamacji dostarczanego towaru w swojej siedzibie, w dniu dostawy każdej partii. 11. Dostawy winny odbywać się w odpowiednio przystosowanych opakowaniach, spełniających wymagania przewidziane do przechowywania żywności. 12. Osoby realizujące dostawy w imieniu Wykonawcy poddadzą się każdorazowo procedurom bezpieczeństwa realizowanym w trakcie przyjmowania dostaw na teren Zakładu Karnego w Rzeszowie. 13. Pracownicy Wykonawcy naruszający przepisy obowiązujące na terenie dostaw nie będą mieli prawa wstępu na teren jednostki. 14. Rozładunku dostarczonego towaru będą dokonywać pracownicy Wykonawcy, przestrzegając obowiązujących na terenie dostawy przepisów porządkowych. 15. Dokumentem stwierdzającym otrzymanie towaru będzie odebrana od Wykonawcy faktura elektroniczna za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. 16. W przypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w sytuacjach kryzysowych oraz klęsk żywiołowych Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia w pierwszej kolejności. 17. Zawarte w fakturach/rachunkach: nazwa towaru oraz jednostka miary powinny być zgodne z nazwą towaru oraz jednostką miary określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 18. Należność za zrealizowane dostawy Zamawiający będzie uiszczał w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie …………….… dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.* *Termin płatności stanowi drugie kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. 19. Zamawiający ma prawo do reklamacji dostarczonego towaru: W przypadku dostawy towaru niezgodnego z udzielonym zamówieniem lub stwierdzenia wad jakościowych towaru (niezgodność z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia dla danego asortymentu) lub jego części, negatywnej oceny organoleptycznej lub braków ilościowych w stosunku do składanych zamówień - towar nie będzie przyjęty przez Zamawiającego. Na tę okoliczność zostanie sporządzona notatka służbowa, która zostanie przesłana Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną w dniu, w którym nastąpiła dostawa lub w dniu następnym. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wymiany towaru na wolny od wad lub uzupełnienia braków towaru na własny koszt w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia Wykonawcy zastrzeżenia w zakresie jakości lub ilości. 20. Pozostałe postanowienia dot. realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia i warunki reklamacji, zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15831000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną