Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (roślin uprawnych, produktów warzywnictwa i ogrodnictwa) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

Zakład Karny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Karny w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35322 Rzeszów, ul. Załęska
 • Telefon/fax: tel. 178 580 700 , fax. 0-17 8535420
 • Data zamieszczenia: 2018-12-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Rzeszowie
  ul. Załęska 76
  35322 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 580 700, fax. 0-17 8535420
  REGON: 590467
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny w Rzeszowie, 35 – 322 Rzeszów, ul. Załęska 76.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (roślin uprawnych, produktów warzywnictwa i ogrodnictwa) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (roślin uprawnych, produktów warzywnictwa i ogrodnictwa) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 1, 2, 3 i 4 do SIWZ. Nazwa i Kod według CPV: rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa – 03110000-5. TABELA Z ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ Lp., Asortyment, Kod CPV, Jedn. miary, Ilość. 1. Ziemniaki jadalne, 03212100-1, kg 220 000. TABELA Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ Lp., Asortyment, Kod CPV, Jedn. miary, Ilość. 1. Jabłka, 03222321-9, kg, 30 000. TABELA Z ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SIWZ. Lp., Asortyment, Kod CPV, Jedn. miary, Ilość; 1. Buraki czerwone, 03221111-7, kg, 25 000; 2. Marchew, 03221112-4, kg 38 000; 3. Cebula biała, 03221113-1, kg 13 000; 4. Pomidor, 03221240-0, kg 2 500; 5. Ogórek świeży, 03221270-9, kg 3 000; 6.Kapusta biała (minimalna waga 1 główki 2 kg), 03221410-3, kg 15 000; 7. Kapusta czerwona (minimalna waga 1 główki 2 kg) 03221410-3, kg 10 000; 8. Pietruszka korzeń, 03221110-0, kg 1 5009. Seler korzeń, 03221110-0, kg 12 000. TABELA Z ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SIWZ. Lp., Asortyment, Kod CPV, Jedn. miary, Ilość. 1. Pieczarki, 03221260-6, kg 700. Pomidory i ogórki (warzywa świeże) Zamawiający zamierza kupować w okresie letnio – jesiennym. Określona w ogłoszeniu i formularzach ofertowych ilość towaru jest wielkością szacunkową. Zamawiający informuje że rzeczywista ilość pobranych artykułów może odbiegać od ilości planowanej. Dostawa towaru do magazynu Kupującego realizowana będzie w godz. 8 – 12, 1 raz w tygodniu (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera załącznik nr 7 (projekt umowy) do SIWZ. Przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne, o ustalonych standardach jakościowych, nie wymagające skomplikowanego opisu. Zamówienie obejmuje dostawę typowych produktów spożywczych dostępnych w stałej ofercie podmiotów realizujących tego typu zamówienia. Ustalona z góry jakość zamawianych produktów nie wymaga indywidualnego określenia przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia wraz ze wzorem umowy, zawierają standardy jakościowe odnoszące się do istotnych cech produktów, w szczególności: określenie zamawianego asortymentu, charakterystykę produktów, częstotliwość/termin dostawy, zasady reklamacji wadliwego towaru. Łączna wartość oferty powinna zawierać: ceny jednostkowe netto zawierające koszty transportu i ubezpieczenia itp., wartość podatku VAT, wartość brutto, cena powinna być wyrażona w polskich złotych (cyfrowo i słownie). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile ww. sytuacja dotyczy Wykonawcy składającego ofertę). Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03110000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną