„Sukcesywna dostawa izotopów i radiofarmaceutyków do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie”

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna
 • Telefon/fax: tel. 17 866 96 00 , fax. 17 866 96 01
 • Data zamieszczenia: 2020-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
  ul. Warzywna 3
  35-310 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 866 96 00, fax. 17 866 96 01
  REGON: 69056113200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wzsrzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa izotopów i radiofarmaceutyków do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa izotopów i radiofarmaceutyków do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech pakietów: 1) pakiet I – Makroagregaty albuminy ludzkiej – termin maksymalny dostawy: do 7 dni roboczych od przesłania zlecenia; 2) pakiet II – NANO KOLOID – termin maksymalny dostawy: do 7 dni roboczych od przesłania zlecenia. 3) pakiet III - składa się z czterech części: a) część 1 - CYTRYNIAN GALU-67 od 110 do 296 Mbq na porcję, ANTY GRANULOCYTE – nie aktywny (do znakowania), EC – termin maksymalny dostawy: do 7 dni roboczych od przesłania zlecenia, b) część 2 - SIARCZEK RENU 186 (74 MBq), YTRIUM CITRATE Y-90 10mCi na porcię, ERBIUM 169 (cytrynian Er-169) 1mCi na porcję, ERBIUM 169 (cytrynian Er-169) 2mCi na porcję -termin maksymalny dostawy: do 7 dni roboczych od przesłania zlecenia, c) część 3 - Sm-153 aktywność 3GBq do 7 dni roboczych od przesłania zlecenia. d) część 4 - opłata za transport izotopów promieniotwórczych. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów. Zamawiający zastrzega jednak składanie ofert przez Wykonawcę na całość asortymentu w danym pakiecie. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania umowy do 30 % jej wartości. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu niewykonania umowy, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za rzeczywiście dostarczony asortyment. W zakresie przewidzianego w opisie transportu dla pakietu I, II i III w sytuacji, gdy na powyższe pakiety zostanie wybrany ten sam wykonawca, wymaga się aby dostawy były realizowane jednym transportem. W takiej sytuacji wynagrodzenie za transport będzie liczone tylko raz, jak dla jednego pakietu. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy w trakcie realizacji umowy dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie Polski oferowanych produktów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający oświadcza, że ilekroć w SIWZ i w Załącznikach została użyta nazwa handlowa, to zamawiający uczynił to zgodnie z art. 29. ust. 3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tylko i wyłącznie w celu dokładnego określenia substancji czynnej lub kompozycji substancji czynnych zawartych w zamawianych produktach. Użycie tych nazw oznacza tylko i wyłącznie to, że zamawiający żąda zaoferowania produktów zawierających te substancje czynne lub te kompozycje substancji czynnych co produkty, których nazwy zostały użyte, i dopuszcza zaoferowanie zarówno tych produktów, jak i produktów równoważnych, przez co należy rozumieć produkty identyczne pod względem kompozycji substancji czynnych, przeznaczenia i działania. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Formularz cenowy – Pakiet 1 2) Formularz cenowy – Pakiet 2 3) Formularz cenowy – Pakiet 3 4) Wzór umowy dostawy. - stanowiące załączniki do SIWZ i dostępne w oddzielnych plikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33694000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną