Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, Wierzbowa
 • Telefon/fax: tel. 178522111
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
  Wierzbowa 16
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178522111
  REGON: 00029164100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inspekcja sanitarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie, zgodnie z pakietami wskazanymi poniżej oraz opisem wskazanym w załączniku do SIWZ. Pakiety PAKIET nr 1 Odczynniki chemiczne podstawowe , roztwory PAKIET nr 2 Podłoża mikrobiologiczne, krążki antybiogramowe PAKIET nr 3 Lateksy PAKIET nr 4 Surowice do oznaczania szczepów, sporale PAKIET nr 5 Filtry: membranowe , sterylne, bibułowe , rurki sorbentowe PAKIET nr 6 Odczynniki do biologii molekularnej PAKIET nr 7 Materiały jednorazowego użytku, pomocnicze materiały laboratoryjne PAKIET nr 8 Szczepy wzorcowe PAKIET nr 9 Wzorce do chromatografii PAKIET nr 10 Wzorce do mykotoksyn PAKIET nr 11 Wzorce do analiz PAKIET nr 12 Odczynniki do analiz śladowych, roztwory wzorcowe do ICP PAKIET nr 13 Odczynniki i wzorce do innych specyficznych oznaczeń PAKIET nr 14 Materiały eksploatacyjne do chromatografii PAKIET nr 15 Materiały diagnostyczne i pomocnicze do analiz żywności genetycznie modyfikowanej PAKIET nr 16 Zestawy diagnostyczne do analiz żywności genetycznie modyfikowanej PAKIET nr 17 Odczynniki do PCR 1 PAKIET nr 18 Odczynniki do PCR 2 PAKIET nr 19 Tipsy, kuwety, probówki PCR PAKIET nr 20 Testy immunologiczne 1 PAKIET nr 21 Testy immunologiczne 2 PAKIET nr 22 Materiały laboratoryjne do SPE PAKIET nr 23 Testy Colilert i materiały pomocnicze PAKIET nr 24 Środki dezynfekcyjne PAKIET nr 25 Rękawice lateksowe, nitrylowe PAKIET nr 26 Szkło laboratoryjne, naczynia miarowe z tworzyw sztucznych PAKIET nr 27 Materiały pomocnicze i drobny sprzęt laboratoryjny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną