Sprzedaż i dostawę specjalistycznego programu komputerowego służącego do opracowywania dokumentacji i animacji scenariuszy zdarzeń kryminalistycznych wraz z obrazem postaci biorących udział w zdarzeniu, a także instalacja na 16 stanowiskach oraz przeszkolenie wskazanych pracowników z obsługi w Pracowni Kryminalistyki i Kryminologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawę specjalistycznego programu komputerowego służącego do opracowywania dokumentacji i animacji scenariuszy zdarzeń kryminalistycznych wraz z obrazem postaci biorących udział w zdarzeniu, a także instalacja na 16 stanowiskach oraz przeszkolenie wskazanych pracowników z obsługi w Pracowni Kryminalistyki i Kryminologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa specjalistycznego programu komputerowego służącego do opracowywania dokumentacji i animacji scenariuszy zdarzeń kryminalistycznych wraz z obrazem postaci biorących udział w zdarzeniu, a także instalacja na 16 stanowiskach oraz przeszkolenie wskazanych pracowników z obsługi w Pracowni Kryminalistyki i Kryminologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) instalacji, uruchomienia programów komputerowych i wykonania testów poprawnego działania oprogramowania wraz z przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i analizy wyników badań. b) dostarczenia instrukcji obsługi oferowanego programu komputerowego, czyli podręcznika objaśniającego co najmniej instalację, konfigurację, rozpoczęcia pracy i pracę z programem, c) bezpłatnej konsultacje związane z obsługą programu komputerowego w okresie min. 2 lat od daty dostarczenia (przez konsultacja Zamawiający rozumie zapytanie skierowane drogą mailową lub telefonicznie oraz udzielenie odpowiedzi drogą mailową lub telefonicznie w ciągu maksymalnie 2 dni od momentu skierowania zapytania), d) dostawy programu komputerowego zakupionego w oficjalnym kanale sprzedaży, co oznacza zapewnienie stosownego pakietu usług gwarancyjnych, wsparcia techniczno – serwisowego kierowanego do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, e) udzielenia Zamawiającemu bezterminowej licencji niewyłącznej i niezbywalnej na oprogramowanie. f) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną