Sprzedaż i dostawa oprogramowania do inwentaryzacji zbiorów muzealnych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa oprogramowania do inwentaryzacji zbiorów muzealnych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa oprogramowania do inwentaryzacji zbiorów muzealnych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamówienie nie zostało podzielone na części (zadania): W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) instalacji, uruchomienia i wykonanie testów poprawnego działania oprogramowania wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiającego osób co najmniej w zakresie korzystania z programu, b) dostawy oprogramowania komputerowego zakupionego w oficjalnym kanale sprzedaży, co oznacza zapewnienie stosownego pakietu usług gwarancyjnych, wsparcia techniczno – serwisowego kierowanego do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, c) udzielenia Zamawiającemu bezterminowej licencji niewyłącznej i niezbywalnej na oprogramowanie, d) zapewnienia wsparcia technicznego przez okres 4 lat licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru (bez zastrzeżeń) przedmiotu zamówienia. Wsparcie ma na celu zapewnienie bezbłędnego działania oprogramowania oraz naprawę ewentualnych usterek pojawiających się po dniu odbioru zamówienia. Wsparcie powinno być świadczone w dni robocze (od poniedziałku do piątku); w godzinach 8:00-16:00; w zależności od specyfiki usterki zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego. e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną