Sporządzenie operatów szacunkowych cz.9

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie operatów szacunkowych cz.9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości położonych w Rzeszowie dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej i/lub prawa użytkowania wieczystego w celu: wykupu (dla 1 nieruchomości), sprzedaży (dla 5 nieruchomości) oraz darowizny (dla 2 nieruchomości), ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dla 7 nieruchomości), ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (dla 2 nieruchomości), aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (dla 5 nieruchomości), ustalenia opłaty planistycznej (dla 2 nieruchomości ) i opłaty adiacenckiej (dla 59 nieruchomości). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji oraz zawarty w druku OFERTA formularz cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną