Sporządzenie operatów szacunkowych – cz. 3 ( 3 części)

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie operatów szacunkowych – cz. 3 ( 3 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług biegłych polegających na sporządzeniu operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości położonych w Rzeszowie. 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: 1)Opis, zakres i przedmiot części dla Części 1: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej i/lub prawa użytkowania wieczystego w celu: sprzedaży (dla 3 działek ewidencyjnych), oddania w trwały zarząd (dla 1 działki ewidencyjnej), oddania w użytkowanie wieczyste (dla 2 działek ewidencyjnych), ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dla 6 działek ewidencyjnych), aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (dla 25 działek ewidencyjnych), ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (dla 4 działek ewidencyjnych), ustalenia opłaty planistycznej (dla 3 działek ewidencyjnych) oraz opłaty adiacenckiej (dla 30 działek ewidencyjnych). Operaty szacunkowe dotyczą nieruchomości położonych w Rzeszowie. 2)Opis, zakres i przedmiot części dla Części 2: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej w celu ustalenia opłaty adiacenckiej (dla 112 działek ewidencyjnych). Operaty szacunkowe dotyczą nieruchomości położonych w Rzeszowie.3)Opis, zakres i przedmiot części dla Części 3: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w gruncie w celu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (dla 15 lokali położonych w Rzeszowie). 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy oraz zawarty w druku OFERTA formularz cenowy odpowiednio dla części 1, części 2, części 3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną