Sporządzenie operatu wodnoprawnego.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Szopena 51
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
  REGON: 69026033085969
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie operatu wodnoprawnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usługi pn: Sporządzenie operatu wodnoprawnego. w tym: 1. Sporządzenie operatu wodnoprawnego w zakresie wprowadzenia oczyszczonych wód opadowych i roztopowych spływających z terenu nawierzchni drogi wewnętrznej oraz terenów utwardzonych zakładów lokowanych na terenie strefy ekonomicznej S1-3 PPN-T do rowu melioracyjnego C-0-2-3 i rowu melioracyjnego C-0-2. 2. Przygotowanie do złożenia kompletnego wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami w celu uzyskania zgody na dalsze korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu wód opadowo-roztopowych do ziemi tj do rowu melioracyjnego C-0-2-3 i rowu melioracyjnego C-0-2 na dalszy okres czasu tj. po terminie 29 października 2019r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Załącznik nr 1 do siwz – Opis zakres przedmiotu zamówienia w tym: a) Załącznik 1a - Część opisowa stron 2, b) Załącznik 1b - Decyzja z dnia 30.10.2009r. znak: Oś.6223-1/38/09 udzielająca RARR S.A. pozwolenia wodno prawnego; c) Załącznik 1c - Operat wodnoprawny z września 2009r. na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie wód opadowo – roztopowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego – Strefa S1-3, Załącznik nr 2 do siwz - Wzór umowy. Zamawiający nie dzieli zamówienia na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną