Sporządzanie operatów szacunkowych cz.4 (2 części)

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzanie operatów szacunkowych cz.4 (2 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług biegłych polegających na sporządzeniu operatów szacunkowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1 Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych dla 52 nieruchomości położonych w Rzeszowie dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej i/lub prawa użytkowania wieczystego w celu: zamiany (dla 44 nieruchomości), wykupu (dla 4 nieruchomości), sprzedaży (dla 3 nieruchomości) i ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (dla 1 nieruchomości). Część 2 Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych dla 39 nieruchomości położonych w Rzeszowie dotyczących określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości lokalowych wraz z udziałem w gruncie w celu sprzedaży. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy oraz zawarty w druku OFERTA formularz cenowy odpowiednio dla części 1 i części 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną