Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Barycz

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 609 490 , fax. 178 609 460
 • Data zamieszczenia: 2020-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 609 490, fax. 178 609 460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Barycz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Barycz”, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją na realizację inwestycji drogowej ZRID Nr. N-III.7820.1.41.2018 z dnia 20.08.2018r. oraz na podstawie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż i innych dokumentów przekazanych przez Zamawiającego. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych, obejmuje następujące prace budowlane: 1. Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. 2. Roboty w zakresie rozbiórek istniejącego nasypu drogowego, chodników, budynków itp. kolidujących z inwestycją. 3. Wykonanie palowania gruntu wraz z materacem wykonanym z geosyntetyków. 4. Wykonanie nowego nasypu drogowego wraz z wykonaniem zbrojenia, posadowionego na palach. 5. Budowa konstrukcji oporowej z koszy siatkowo – kamiennych. 6. Rozbiórka istniejącego przepustu oraz budowę na jego miejsce w km 54+381,64 mostu. 7. Przebudowa i zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z inwestycją. 8. Budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej. 9. Budowa tymczasowej kładki dla pieszych oraz ciągu pieszego na czas realizacji robót. 10. Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 884, objętej zakresem inwestycji, polegająca m.in. na: - przebudowie istniejących zjazdów na działki przyległe, - budowie/przebudowie rowów przydrożnych i systemu odwodnienia powierzchniowego, - renowacji, tj. oczyszczeniu i odmuleniu cieku bez nazwy oraz rowu w suchej dolinie z profilowaniem dna i skarp. - wykonaniu innych prac m.in. wykonanie i odnowa oznakowania poziomego i pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Podstawowe parametry użytkowe: • klasa drogi – „G”; • przekrój drogi – szlakowy/półuliczny; • szerokość jezdni – 7m; • szerokość poboczy – 1,2m w tym; 0,5 utwardzone; • typ nawierzchni – bitumiczna. Zakres robót określony został w Kosztorysie ofertowym (Rozdział III SIWZ), Dokumentacji technicznej (Rozdział IV SIWZ) oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Rozdział V SIWZ). Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi za wady na okres minimum 5 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną