Roboty remontowe na terenie Rzeszowa w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów
 • Telefon/fax: tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
  REGON: 00102300300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe na terenie Rzeszowa w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia pn: „Roboty remontowe na terenie Rzeszowa w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie” jest wykonanie robót budowlanych we wskazanych obiektach wg dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części, z których poszczególne dotyczą robót, o których mowa w pkt 1. dla: 2.1 Część I: Roboty budowlane związane z remontem wiaty stalowej na placu odpraw Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14. 2.2. Część II: Roboty budowlane związane z remontem w budynku magazynowym Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 14. 3. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określa dokumentacja projektowa w szczególności: 3.1. Dla części I zamówienia - Załącznik nr 5/I do SIWZ: 3.1.1. Opis przedmiotu zamówienia, 3.1.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - wiata stalowa, 3.1.3. Przedmiar robót (dokument pomocniczy do obliczenia ceny oferty; dokument ten nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia) - wiata stalowa. 3.2. Dla części II zamówienia - Załącznik nr 5/II: 3.2.1. Opisy przedmiotu. 3.2.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - magazyn, drzwi, 3.2.3. Przedmiary robót (dokument pomocniczy do obliczenia ceny oferty; dokument ten nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia) - magazyn. 4. Sposób realizacji zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ). 5. Pozostałe wymogi co do realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w SIWZ wraz z załącznikami umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną