Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie Przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót do wykonania: I. ROBOTY DEMONTAŻOWE 1) Demontaż nawierzchni z płytek z tworzywa sztucznego (z tarketu) na placu z zamontowanymi zabawkami, 2) Demontaż nawierzchni bitumicznej/asfaltowej, 3) Demontaż nawierzchni betonowej, 4) Demontaż nawierzchni z kostki betonowej, do wbudowania po przeniesieniu. II. ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE 1) Wykonanie nawierzchni z wylewanej z masy poliuretanowej zakończonej obrzeżem z wykorzystaniem istniejącej podbudowy i jej uzupełnienie przy wymianie nawierzchni, bez demontażu zamontowanych tam zabawek, 2) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, na podbudowie, w kolorze szarym i 20 % w kolorze czerwonym/lub żółtym, zakończonej obrzeżem, 3) Zasianie trawy na pozostałym wolnym terenie po demontażach nawierzchni z uzupełnieniem ziemi gr. 5 cm. III. Przedmiot zamówienia obejmuje również roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym np. wywiezienie asfaltu i płytek z tworzywa sztucznego do utylizacji i pozostałych materiałów z demontażu na wysypisko odpadów,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną