Roboty budowlane w zakresie remontu dachu, kominów i stropu nad ostatnią kondygnacją budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie przy ul. Unii Lubelskiej 4 .

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie remontu dachu, kominów i stropu nad ostatnią kondygnacją budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie przy ul. Unii Lubelskiej 4 .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie remontu dachu, kominów i stropu nad ostatnią kondygnacją budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie przy ul. Unii Lubelskiej 4 (działka nr 1225/1, obr. 207) obejmujące m.in.: - roboty rozbiórkowe i demontażowe dachu, - roboty rozbiórkowe stropu drewnianego, - roboty rozbiórkowe kominów w przestrzeni poddasza, - roboty demontażowe instalacji odgromowej, - roboty demontażowe instalacji elektrycznej, - demontaż ścianek działowych, okładzin ścian i sufitów, - roboty remontowe konstrukcji więźby dachowej, - roboty impregnacyjne dachu, malowanie krokwi, - izolacja dachu, - wykonanie pokrycia dachu, - instalacja odgromowa - wymiana istniejącej, - roboty w zakresie stropu drewniany nad sypialnią, - izolacje stropu drewnianego, - roboty impregnacyjne stropu drewnianego, - instalacje elektryczne - wymiana istniejącej, - ścianki działowe, tynki, okładziny ścian, malowanie, - roboty elewacyjne, - remont kominów w przestrzeni poddasza, - roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji. Zakres robót został objęty pozwoleniem na budowę: Decyzja nr: 783/2018 z dnia 24-08-2018 r. Dodatkowo należy uwzględnić, że roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie i Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika przez cały okres prowadzenia robót. Ogólna charakterystyka budynku: Powierzchnia zabudowy: 248 m2 Powierzchnia użytkowa: 484 m2 Budynek niski – wysokość budynku ok. 7 m Kubatura budynku: 2318 m3 Informacje dodatkowe: Budynek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie przy ul. Unii Lubelskiej 4 jest objęty ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków decyzją nr A-597 z dnia 15.06.1979 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną