Roboty budowlane w zakresie modernizacji budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 ul Jana III Sobieskiego 15 w Rzeszowie.

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie modernizacji budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 ul Jana III Sobieskiego 15 w Rzeszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zewnętrznych, polegających na wykonaniu: - wymiany konstrukcji i pokrycia dachu oraz modernizacji i termomodernizacji elewacji budynku wraz z wykonaniem instalacji odgromowej, między innymi roboty należy wykonać w niżej podanym zakresie: - elewacji frontowej (przy ul. Sobieskiego): z naprawą ubytków w tynku, z malowaniem wraz z elementami architektonicznymi, - elewacji do podwórza (wjazd od Placu Wolności): wraz termomodernizacją/ociepleniem, z naprawą ubytków w tynku i malowaniem, - wymianie konstrukcji (więźby) i pokrycia dachu nad budynkiem głównym - z częściowym przemurowaniem kominów na poddaszu i w części ponaddachowej, zamontowaniem okien dachowych i okna klapy dymowe itd, oraz zdemontowaniem i ponownym zamontowaniem istniejących na dachu elementów np. anten , - wymianie konstrukcji i pokrycia dachu nad budynkiem dobudówki , - robót na podwórzu – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (schodów zewnętrznych do budynku w istniejącym obrysie i płyty odbojowej) i budowa daszku nad wejściem do budynku, - instalacji odgromowej. Zakres wymiany, naprawy, remontu w/w elementów robót obejmuje wszystkie elementy architektoniczne na elewacji np. wykusz, balustrady, kraty okienne, parapety zewnętrzne, rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie w pasie pod i nadrynnowym, przebudowa kominów i czopuchów wraz z wykonaniem robót towarzyszących, które są niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji. Przy realizacji robót należy przestrzegać obowiązków wynikających z Decyzji Nr 34/18 z dnia 10.09.2018 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków B. Z zakresu zamówienia wyłączone są roboty wymienione w dokumentacji projektowej, które obejmują wykonanie (nie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia): – robót wewnętrznych w budynku: (branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej) – nowego przyłącza wody – przez ul. Sobieskiego, – podłączenie elektryczne klapy dymowej (zamówienie do udzielenia w późniejszym terminie), – elewacji ściany szczytowej budynku - fragment zaznaczony kolorem na załączniku graficznym pn. „ELEWACJA ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU”, graniczącej z nieruchomością przy sąsiednim budynku w lokalizacji: ul. Sobieskiego 17, na dz. nr 623 w obr. 207 Śródmieście, od strony podwórza budynku. Budynek Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Sobieskiego 15 (wraz z parterową dobudówką od strony podwórza) zlokalizowany w ścisłej zabudowie sąsiedniej o 2 kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem, poddaszem, o dachu z drewnianą więźbą dachową: – o powierzchni zabudowy – 360 m2 – długość budynku – 22,55 m – szerokość budynku – 15,21 m Budynek podlega ochronie konserwatorskiej zabytków architektury i budownictwa dla miasta Rzeszowa, ze względu na położenie zespołu staromieście wpisanym do rejestru zabytków WKZ decyzja A-325 z dnia 30-01-1969 r. UWAGA: Zamawiający informuje, że roboty budowlane wykonywane będą w budynku czynnym w sąsiedztwie budynków zamieszkałych, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych i prowadzenia prac remontowych w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika przez cały okres prowadzenia robót oraz do uporządkowania terenu nieruchomości do poprzedniej użyteczności. W czasie robót Wykonawca nie może korzystać z dachu budynku przynależnego do nieruchomości sąsiedniej przy ul. Sobieskiego 17, na dz. nr 623 w obr. 207 Śródmieście od strony podwórza budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną