Roboty budowlane w zakresie budowy placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 w Rzeszowie ul. Lenartowicza 13

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie budowy placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 w Rzeszowie ul. Lenartowicza 13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy placu zabaw i zagospodarowania terenu wraz z robotami towarzyszącymi, w tym m.in.: - dostawa i zamontowanie kompletu zabawek wraz z ułożeniem bezpiecznej nawierzchni, - wymiana pokrycia dachowego altany - ok. 64 m2 i pomalowanie płotków wokół altany, - ułożenie nawierzchni z maty przerostowej, gumowej z przytwierdzeniem do podłoża, wysianiem trawy i uwałowaniem - ok. 327, 70 m2, - uzgodnienie geodezyjne powykonawcze. UWAGA: Zamawiający informuje, że roboty budowlane wykonywane będą w terenie czynnym i w sąsiedztwie budynków zamieszkałych-na osiedlu mieszkaniowym, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika przez cały okres trwania realizacji zamówienia i przed dostępem osób postronnych w czasie prowadzenia robót oraz do uporządkowania terenu nieruchomości do poprzedniej użyteczności. Powierzchnia terenu z przeznaczeniem na plac zabaw obejmuje obszar ok. 3 168 m2, na którym znajdują się drzewa, przyłącza gazowe, ciepłownicze, energetyczne i kanalizacyjne, które nie kolidują z przedsięwzięciem. Demontaż istniejących starych zabawek dokona Użytkownik obiektu we własnym zakresie przed przekazaniem terenu robót wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną