Roboty budowlane w zakresie budowy placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego nr 19 w Rzeszowie przy al. prof. A. Krzyżanowskiego 20 w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie budowy placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego nr 19 w Rzeszowie przy al. prof. A. Krzyżanowskiego 20 w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy placu zabaw i zagospodarowania terenu wraz z robotami towarzyszącymi, w tym m.in.: - dostawa i zamontowanie kompletu elementów wyposażenia (zabawek i urządzeń sensorycznych) wraz z ułożeniem bezpiecznej nawierzchni, - renowacja istniejących piaskownic i wymiana siedzisk, - uporządkowanie terenu po robotach - uzgodnienie geodezyjne powykonawcze. UWAGA: Zamawiający informuje, że roboty budowlane wykonywane będą w terenie czynnym i w sąsiedztwie budynków zamieszkałych - na osiedlu mieszkaniowym, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika przez cały okres trwania realizacji zamówienia i przed dostępem osób postronnych w czasie prowadzenia robót oraz do uporządkowania terenu nieruchomości do poprzedniej użyteczności. Powierzchnia terenu z przeznaczeniem na plac zabaw obejmuje obszar ok. 2 343 m2, na którym znajdują się drzewa, przyłącza kanalizacyjne, które nie kolidują z przedsięwzięciem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną