Roboty budowlane w zakresie budowy boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki poliuretanowo-gumowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 619, obr. 208, ul. Nizinna 30/1 w Rzeszowie.

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie budowy boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki poliuretanowo-gumowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 619, obr. 208, ul. Nizinna 30/1 w Rzeszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki poliuretanowo-gumowej, budowa piłkochwytów na wysokość powyżej 2,2 m, przebudowy przyłączy: gazowego, kanalizacji deszczowej i energetycznych wraz z oświetleniem obiektu na działce nr ewid. 619, obręb 206 w Rzeszowie. Zakres przedmiotu zamówienia realizowany będzie na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 02-02-2017 r. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane wraz z dostawami niezbędnych materiałów i urządzeń w zakresie: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o nawierzchni z kostki poliuretanowo - gumowej o wymiarach 42,00 x 20,45 m wraz z podbudową, - budowa drenażu, - budowa piłkochwytów, - przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej oraz przyłącza gazowego, - przebudowa odcinków kanalizacji deszczowej, - przebudowa i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych w tym zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej, - budowa oświetlenia boiska, - budowa utwardzeń terenu, - wycinka drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych - dostawa i montaż wyposażenia boiska - przeniesienie istniejącej altany, - roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również: - realizację wymagań gestorów sieci wynikające z zapisów wydanych warunków technicznych i uzgodnień branżowych, - po stronie Wykonawcy leży pokrycie kosztów związanych z: wyłączeniami eksploatacyjnymi czynnych urządzeń, przerwami w dostawie mediów i usług, dopuszczeniami do pracy na sieciach gestorów, płatnym nadzorem gestorów sieci nad wykonywanymi robotami. - realizację zapisów z Decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 11-12-2017 r. znak: OS-I.7123.1.211.2017.PC wydanej zamiennie w miejsce decyzji znak: OS-I.7123.1.138.2016.PC z dnia 17-08-2016 r., - realizację zapisów zaktualizowanych warunków zabezpieczenia istniejących urządzeń znak: L.dz. RE1/RM/5/646/2019 z dnia 05-06-2019 wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną