Roboty budowlane w formule zaprojektuj-zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.7

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w formule zaprojektuj-zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie dla: - Sytuacja nr 5 - podwórko - obszar pomiędzy : Staszica 25, 27, 29, 29a / Hetmańska 28, 30, 32, 34– rys. K-04, I. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej będzie: 1) wniosek wraz z materiałami do uzyskania decyzji zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń, jeśli wymagany, 2) uzyskanie aktualnych warunków w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, 3) uzyskanie warunków technicznych przyłącza elektroenergetycznego i warunki odprowadzenia wód deszczowych, 4) projekt wykonawczy – 5 egz. 5) przedmiar robót – 2 egz. 6) kosztorys inwestorki – 2 egz. 7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. 8) uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie opinii dla prac budowlanych przy nieruchomościach ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa (zgodnie z pismem MKZ.111.3.1.1.47.2017 z dnia 6 listopada 2017r. – będącego załącznikiem PFU), 9) dokumentacja projektowa musi być wykonana na mapie do celów projektowych II. W ramach zadania należy wykonać następujące roboty budowlane: 1) Zagospodarowanie terenu Sytuacja 5 wg rysunku K-04 będącym załącznikiem graficznym PFU dla osiedla Grota Roweckiego: a) wykonanie miejsc utwardzonych jezdni i chodników, b) prace rozbiórkowe wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu, c) wycinka zieleni wraz z późniejszym nasadzeniem nowych- jeśli dotyczy, d) nowe nasadzenia krzewów i traw ozdobnych sianych, e) wykonanie w razie braku opaski wokół budynków w celu odizolowania ścian budynku od terenów trawiastych, f) wykonanie wiaty śmietnikowej, g) nowe chodniki i dojścia muszą być połączone z istniejącymi dojściami i chodnikami w sposób zniwelowany wysokościowo (bez dodatkowych barier architektonicznych), h) należy zapewnić prawidłowe odwodnienie nowo projektowanych miejsc utwardzeń, chodników, placu zabaw itd.. poprzez wprowadzenie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, i) instalacja oświetleniowa - oświetlenie terenu (51 lamp). Przyłącz energetyczny wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej, j) przebudowa i budowa oraz zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi, k) wykonanie systemu monitoringu zgodnie z „specyfikacją urządzeń dla Punktu Monitoringu Miejskiego (zawarte w PFU), l) zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury (ławki, trzepaki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów, kosze na psie odchody, suszarki pionowe, kratki stalowe zabezpieczające drzewa, drewniane pergole wraz z obsadzeniem bluszczem (około 160mb) i inne wg PFU) m) plac zabaw wyposażony w: piaskownica – 2szt., bujak na sprężynie – 8szt., urządzenie liniowe do wspinaczki – 2szt., huśtawka 2 miejscowa – 2szt., pojedynczy domek ze zjeżdżalnią wykonany z wysokiej jakości stali i tworzywa sztucznego odporne na uszkodzenia mechaniczne – 2szt., stół do ping-ponga – 2szt., stolik szachowy – 2szt., zestaw urządzeń do ćwiczeń na siłowni zewnętrznej – 2 kpl. (po 3szt.) Rozmieszczenie poszczególnych stref (np. rekreacji) w PFU jest propozycją. Umiejscowienie obszarów rekreacji zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zadaniem Wykonawcy. Wszystkie urządzenia placu zabaw powinny posiadać certyfikaty i atesty wymagane normą PN-EN 1176 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Przy realizacji w/w zadania należy uwzględnić Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – Załącznik nr 2 wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020: a) III Standard edukacyjny Rozdział 8: Inne przestrzenie: plac zabaw b) V Standard transportowy Rozdział 2: Parkingi w miejscach publicznych dla osób z niepełnosprawnościami Rozdział 3: Wymagania szczegółowe – infrastruktura transportu drogowego i komunikacji publicznej: - chodniki dla pieszych, - nachylenie podłużne chodników oraz wymagania dla pochylni, - przejścia dla pieszych, - dotykowe ścieżki prowadzące, c) VII Standard architektoniczny Rozdział 1: Stanowiska postojowe dla samochodów osób z niepełnosprawnościami 1.1 Nawierzchnia stanowisk postojowych 1.2 Postęp z chodnika do stanowiska postojowego dla osoby z niepełnosprawnościami 1.3 Wymiary i liczba stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnościami 1.4 Oznakowanie stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Zadanie ujęte jest w zakresie rzeczowym projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu 28.09.2018 r. do naboru w ramach działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oś priorytetowa - VI Spójność przestrzenna i terytorialna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną