Roboty budowlane w formule zaprojektuj-zbuduj polegające na budowie żłobka i przedszkola w technologii modułowej na osiedlu Budziwój w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadań inwestycyjnych: ,,Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie’’, ,,Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie”

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w formule zaprojektuj-zbuduj polegające na budowie żłobka i przedszkola w technologii modułowej na osiedlu Budziwój w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadań inwestycyjnych: ,,Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie’’, ,,Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj polegające na budowie żłobka i przedszkola w technologii modułowej o konstrukcji stalowej na osiedlu Budziwój w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadań inwestycyjnych: ,,Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie’’, ,,Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie”. I. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy żłobka i przedszkola w technologii modułowej o konstrukcji stalowej na Osiedlu Budziwój w Rzeszowie należy opracować kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego koniecznych uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Ponadto należy uzyskać decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję zezwolenia na usunięcie drzew wraz z wycinką drzew i nasadzeniami zastępczymi oraz wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Dokumentacja zostanie opracowana w rozbiciu na poszczególne elementy i ilości egz.: 1) Dla zadania 1 „Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie” wraz z zagospodarowaniem terenu: Projekt budowlany – 5 egz. , Projekt wykonawczy – 4 egz., Przedmiar robót – 2 egz., Kosztorys inwestorski – 2 egz. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. 2) Dla zadania 2 „Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie” wraz z zagospodarowaniem terenu: Projekt budowlany – 5 egz., Projekt wykonawczy – 4 egz., Przedmiar robót – 2 egz., Kosztorys inwestorski – 2 egz., Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. II. W ramach robót budowlanych należy wykonać: Żłobek i przedszkole przy ul. Strzelców z zastosowaniem technologii modułowej opartej o moduły w konstrukcji stalowej o parametrach: 1. Żłobek Budynek posiadać ma formę prostokąta o wym. ok. 25,00m x 60,45m i zasadniczej wysokości ok. 3,72m. Wysokość przy wejściu do budynku ok. 4,50 m. Planowana pow. wewnętrzna ma mieć ok. 1470,00 m2, pow. zabudowy ok. 1510,00 m2, a kubatura wewnętrzna ok. 4560,00m3. 2. Przedszkole Budynek posiadać ma formę prostokąta o wym. ok. 21,50 m x 52,92 m i zasadniczej wysokości ok. 3,72 m. Wysokość przy wejściu do budynku ok. 5,20 m. Planowana pow. wewnętrzna ma mieć ok. 1110,00 m2, pow. zabudowy ok. 1140,00 m2, a kubatura wewnętrzna ok. 3430,00m3. Ponadto zakres rzeczowy obejmuje: budowę drogi dojazdowej, chodników i parkingów wraz z budową zjazdu z drogi publicznej oraz wykonanie dojścia o naw. utwardzonej wraz z schodkami terenowymi od strony ul. Budziwojskiej na działce nr 1047/10., wycinka drzew, karczowanie pni, ogrodzenia terenu, zieleń rekreacyjna, żywopłot wzdłuż ogrodzenia z krzewów liściastych, place zabaw, oświetlenie zewnętrzne, wykonanie przebudowy sieci niskiego napięcia, budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, budowę instalacji wod-kan, co., elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, teletechnicznej wraz z przyłączeniem do sieci Resman, instalacji fotowoltaicznej, wyposażenie technologiczne, pozostałe roboty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. Obowiązki wykonawcy określa projekt umowy. Układ funkcjonalny pomieszczeń przedstawiony w PFU jest propozycją i może ulec zmianie przy zachowaniu wielkości, rodzaju pomieszczeń i ich ilości. Układ komunikacyjny i rozmieszczenia placów zabaw przedstawione w PFU jest propozycją. Umiejscowienie dróg, miejsc parkingowych, placów zabaw itd. zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zadaniem Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną