Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.2

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.erzeszow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie dla: - Sytuacja nr 1 - podwórko - obszar pomiędzy : Asnyka 2 / Sobieskiego 9 / Ofiar getta 6/ Piłsudskiego 33 – rys. K-01 – PFU dla osiedla Śródmieście Północ w Rzeszowie, I. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej będzie: 1) wniosek wraz z materiałami do uzyskania decyzji zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń, 2) uzyskanie aktualnych warunków w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, 3) uzyskanie warunków technicznych przyłącza elektroenergetycznego i odprowadzenia wód opadowych 4) projekt wykonawczy 5) przedmiar robót 6) kosztorys inwestorki 7) STWIOR 8) uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie opinii dla prac budowlanych przy nieruchomościach ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa (pismo MKZ.111.3.1.1.47.2017 z dnia 6.11.2017r. – będącego załącznikiem PFU), 9) dokumentacja projektowa musi być wykonana na mapie do celów projektowych 10) Inwestycja znajduje się na terenie stanowiska archeologicznego nr 17 w Rzeszowie (AZP 103-76/56)- koszty nadzoru archeologicznego są po stronie wykonawcy. II. W ramach zadania należy wykonać następujące roboty budowlane: 1. Zagospodarowanie terenu Sytuacja 1 wg rysunku K-01 będącym załącznikiem graficznym PFU dla osiedla Śródmieście Północ w Rzeszowie: a) wykonanie miejsc utwardzonych jezdni i chodników, b) prace rozbiórkowe wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu, c) wycinka zieleni wraz z późniejszym nasadzeniem nowych, d) nowe nasadzenia krzewów i traw sianych, e) wykonanie w razie braku opaski wokół budynków w celu odizolowania ścian budynku od terenów trawiastych, f) nowe chodniki i dojścia muszą być połączone z istniejącymi dojściami i chodnikami w sposób zniwelowany wysokościowo (bez dodatkowych barier architektonicznych), g) należy zapewnić prawidłowe odwodnienie nowo projektowanych miejsc utwardzeń, chodników, placu zabaw itd.. poprzez wprowadzenie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, h) instalacja oświetleniowa - oświetlenie terenu (4 lampy h=5m, 4 lampy h=10m i 3 istniejące do przesunięcia). Przyłącz energetyczny wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej, i) przebudowa oraz zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi, j) wykonanie systemu monitoringu zgodnie z „specyfikacją urządzeń dla Punktu Monitoringu Miejskiego (zawarte w PFU), k) zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury l) boisko wielofunkcyjne o bezpiecznej nawierzchni z płyt EPDM o wymiarach 15m x 27m (do siatkówki, piłki nożnej i koszykówki wraz z wyposażeniem boisk, ogrodzenie boika z piłkochwytów wysokości 8m, m) plac zabaw. n) murki na murale nie są w zakresie tego zamówienia. o) Rozpatrywać włącznie z plikiem „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Rozmieszczenie poszczególnych stref (np. rekreacji) w PFU jest propozycją. Umiejscowienie obszarów rekreacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami gestorów sieci jest zadaniem Wykonawcy. Wszystkie urządzenia placu zabaw powinny posiadać certyfikaty i atesty wymagane normą PN-EN 1176 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Przy realizacji w/w zadania należy uwzględnić Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – Załącznik nr 2 wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną