Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.8

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie dla: - Sytuacja nr 4 - podwórko - obszar pomiędzy: Lenartowicza 24 / Hetmańska 23 – rys. K-03, - Sytuacja nr 6 - podwórko - obszar pomiędzy: Lenartowicza 27, 29, 31, 33, 35, 41 – rys. K-05. I. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej będzie: 1) wniosek wraz z materiałami do uzyskania decyzji zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń, 2) uzyskanie aktualnych warunków w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, 3) uzyskanie warunków technicznych przyłącza elektroenergetycznego i warunki odprowadzenia wód deszczowych, 4) projekt wykonawczy, 5) przedmiar robót, 6) kosztorys inwestorki, 7) STWIOR, 8) uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie opinii dla prac budowlanych przy nieruchomościach ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa (pismo MKZ.111.3.1.1.47.2017 z dnia 6.11.2017r. – załączniki do PFU), 9) dokumentacja projektowa musi być wykonana na mapie do celów projektowych. II. W ramach zadania należy wykonać następujące roboty budowlane: 1. Zagospodarowanie terenu Sytuacja 4 wg rysunku K-03 będącym załącznikiem graficznym PFU dla osiedla Grota Roweckiego: a) wykonanie miejsc utwardzonych jezdni i chodników, b) wycinka zieleni wraz z późniejszym nasadzeniem nowych, c) nowe nasadzenia krzewów i traw sianych d) budowa wiaty śmietnikowej, e) prace rozbiórkowe wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu, f) nowe chodniki, dojścia muszą być połączone z istn. dojściami i chodnikami w sposób zniwelowany wysokościowo, g) należy zapewnić prawidłowe odwodnienie nowo projektowanych miejsc utwardzeń parkingów, chodników, placu zabaw itd. poprzez wprowadzenie odwod. liniowego wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, h) instalacja oświetleniowa - oświetlenie terenu. Przyłącz energetyczny wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej, i) przebudowa, budowa oraz zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi, j) wykonanie systemu monitoringu zgodnie z „specyfikacją urządzeń dla Punktu Monitoringu Miejskiego k) zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury l) plac zabaw 2. Zagospodarowanie terenu Sytuacja 6 wg rysunku K-05 będącym załącznikiem graficznym PFU dla osiedla Grota Roweckiego: a) wykonanie miejsc utwardzonych jezdni i chodników, b) prace rozbiórkowe wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu, c) wycinka zieleni wraz z późniejszym nasadzeniem nowych, d) nowe nasadzenia krzewów i traw ozdobnych sianych, e) ogrody deszczowe, f) nowe chodniki, dojścia muszą być połączone z istn. dojściami i chodnikami w sposób zniwelowany wysokościowo, g) należy zapewnić prawidłowe odwodnienie nowo projektowanych miejsc utwardzeń, chodników, placu zabaw itd.. poprzez wprowadzenie odwod. liniowego wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, h) instalacja oświetleniowa - oświetlenie terenu. Przyłącz energetyczny wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej, i) przebudowa i budowa oraz zabezpieczenie istn. sieci zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi, j) wykonanie systemu monitoringu zgodnie z „specyfikacją urządzeń dla Punktu Monitoringu Miejskiego, k) zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury Rozmieszczenie poszczególnych stref (np. rekreacji) w PFU jest propozycją. Umiejscowienie obszarów rekreacji zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zadaniem Wykonawcy. Wszystkie urządzenia placu zabaw powinny posiadać certyfikaty i atesty wymagane normą PN-EN 1176 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Przy realizacji w/w zadania należy uwzględnić Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – Załącznik nr 2 wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną