Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.3

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie – Zadanie 1.3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie dla: - Sytuacja nr 2 – podwórko przy ul. Bernardyńska 6– rys. K-02, - Sytuacja nr 4 - podwórko przy ul. Kopernika 10– rys. K-04, - Sytuacja nr 5+6+7 podwórko przy ul. Okrzei 2,4, Okrzei 8,10, Sobieskiego 8– rys. K-05. I. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla w/w podwórek będzie: 1) wniosek wraz z mat. do uzyskania decyzji zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń, 2) uzysk. aktualnych warunków w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, 3) uzysk. warunków technicznych przyłącza elektroenergetycznego, odprowadzenia wód opadowych 4) projekt budowlany wraz z uzysk. pozwolenia na budowę 5) projekt wykonawczy 6) przedmiar robót 7) kosztorys inwestorki 8) STWIOR. 9) pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie prac budowlanych znajdujących się na terenie zabytkowego układu urbanistycznego Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A-325 z dnia 30.01.1969r. (pismo MKZ.111.3.1.1.47.2017 z dnia 6.11.2017r. – załącznik PFU), 10) dokument. projektowa musi być wykonana na mapie do celów projektowych II. W ramach robót budowlanych należy wykonać: 1) Zagospodarowanie terenu Sytuacja 2 wg rysunku K-02, Sytuacja 4 wg rysunku K-04 załącznik graficzny PFU dla osiedla Śródmieście Północ w Rzeszowie: a) prace rozbiórkowe wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu b) wykonanie miejsc utwardzonych jezdni i chodników c) nowe nasadzenia krzewów i traw sianych d) nowe chodniki i dojścia muszą być połączone z istniejącymi dojściami i chodnikami w sposób zniwelowany wysokościowo e) należy zapewnić prawidłowe odwodnienie nowo projekt. miejsc utwardzeń, chodników, placu zabaw itd.. poprzez wprowadzenie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej f) inst. oświetleniowa - oświetlenie terenu. Przyłącz energetyczny wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej g) przebudowa i budowa oraz zabezpieczenie istn. sieci zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi, h) wykonanie systemu monitoringu zgodnie z „specyfikacją urządzeń dla Punktu Monitoringu Miejskiego i) zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury 2) Zagospodarowanie terenu Sytuacja 5+6+7 wg rysunku K-05 – załącznik graficzny PFU dla osiedla Śródmieście Północ w Rzeszowie: a) prace rozbiórkowe wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu b) wykonanie miejsc utwardzonych jezdni i chodników c) wycinka zieleni wraz z późniejszym nasadzeniem nowych d) nowe nasadzenia krzewów i traw sianych e) nowe chodniki i dojścia muszą być połączone z istniejącymi dojściami i chodnikami w sposób zniwelowany wysokościowo f) należy zapewnić prawidłowe odwodnienie nowo projektowanych miejsc utwardzeń, chodników, placu zabaw itd.. poprzez wprowadzenie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do istn. kanalizacji deszczowej g) inst. oświetleniowa -oświetlenie terenu. Przyłącz energetyczny wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej h) przebudowa i budowa oraz zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z pozysk. warunkami technicznymi i) wykonanie systemu monitoringu zgodnie z „specyfikacją urządzeń dla Punktu Monitoringu Miejskiego j) zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury k) plac zabaw • Rozmieszczenie poszczególnych stref w PFU jest propozycją. Umiejscowienie obszarów rekreacji zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zadaniem Wykonawcy. • Wszystkie urządzenia placu zabaw powinny posiadać certyfikaty i atesty wymagane normą PN-EN 1176 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. • Przy realizacji zadania należy uwzględnić Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – Załącznik nr 2 wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną