Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie – Zadanie 2.3

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie – Zadanie 2.3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj w zakresie rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze osiedla Andersa w Rzeszowie dla przestrzeni międzyblokowej zlokalizowanej przy ul. Broniewskiego 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. I. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla w/w podwórek będzie: 1) wniosek wraz z mat. do uzyskania decyzji zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń, 2) wykonawca przygotuje wycenę wyciętych drzew, 3) uzysk. aktualnych warunków w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, 4) uzysk. warunków technicznych przyłącza elektroenergetycznego i odprowadzenia wód opadowych 5) projekt wykonawczy – 5egz. 6) przedmiar robót – 2 egz. 7) kosztorys inwestorki – 2 egz. 8) STWIOR – 3 egz. 9) Dokumentacja projektowa musi być wykonana na mapie do celów projektowych II. W ramach robót budowlanych należy wykonać: 1) prace rozbiórkowe wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu 2) rozbiórka schodów terenowych wraz z budową nowych schodów terenowych 3) rozbiórka murów oporowych wraz z wykonaniem nowych 4) przebudowa istniejących ciągów pieszych 5) budowa nowych ciągów pieszych i pieszo-jezdnych 6) remont, budowa nawierzchni parkingowych 7) przebudowa istniejących dróg dojazdowych 8) wykonanie miejsc utwardzonych jezdni i chodników 9) wycinka zieleni wraz z późniejszym nasadzeniem nowych 10) usunięcie i wywóz korzeni po wycince drzew 11) nowe nasadzenia krzewów i traw sianych 12) rozbiórka istniejących wiat śmietnikowych wraz z budową nowych wiat śmietnikowych 13) nowe chodniki i dojścia muszą być połączone z istniejącymi dojściami i chodnikami w sposób zniwelowany wysokościowo 14) należy zapewnić prawidłowe odwodnienie nowo projekt. miejsc utwardzeń, chodników, placu zabaw itd.. poprzez wprowadzenie odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej 15) instalacja .oświetleniowa - oświetlenie terenu. Przyłącz energetyczny wykona Zakład Energetyczny w ramach umowy przyłączeniowej 16) przebudowa i budowa oraz zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi 17) wykonanie systemu monitoringu zgodnie z „specyfikacją urządzeń dla Punktu Monitoringu Miejskiego 18) stojaki na rowery należy wykonać tak aby konstrukcja stojaka umożliwiała przymocowanie ramy roweru i jednego z kół do elementu trwale związanego z podłożem 19) zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury: ławki parkowe – 25 szt., kosze na śmieci – 15 szt., kosze na psie odchody – 5 szt., zestaw z ławkami -3 szt., stół z ławkami – 3szt., murek z siedziskami – 1szt., ławki z donicą -6szt, donice betonowe – 6 szt., stoły do ping-ponga -4 szt., stojaki na rowery – 2szt., karmnik dla ptaków – 4 szt., poidełko dla ptaków - 1szt., panele drewniane ok. 11,5mb, zestaw skałek wspinaczkowych ok. 200m2 20) urządzenia fitness: 5 urządzeń (orbitrek, wioślarz, biegacz, trójkąt, zestaw do ćwiczeń górnych partii mięśni) 21) place zabaw: ogrodzenia, podbudowy, dostawy i montażu: - tablic informacyjnych, regulaminu placu zabaw, urządzeń zabawowych placu zabaw: - zestaw integracyjny ze zjeżdżalnią – 1szt. - piaskownica z zadaszeniem - 3 szt. - huśtawka - 2 szt. - kiwak - 3 szt. • Rozmieszczenie poszczególnych stref w PFU jest propozycją. Umiejscowienie obszarów rekreacji, miejsc parkingowych, wiat śmietnikowych, siłowni, placów zabaw itd. zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zadaniem Wykonawcy. • Wszystkie urządzenia placu zabaw powinny posiadać certyfikaty i atesty wymagane normą PN-EN 1176 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. • Przy realizacji zadania należy uwzględnić Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – Załącznik nr 2 wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną