Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj dla adaptacji lokalu na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego przy Pl. Wolności 4 w Rzeszowie – Zadanie 1.1

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj dla adaptacji lokalu na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego przy Pl. Wolności 4 w Rzeszowie – Zadanie 1.1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest adaptacja lokalu na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego. Lokal przy ul. Pl. Wolności 4 w Rzeszowie mieści się na parterze budynku mieszkalno – usługowego. Lokal posiada dużą witrynę oraz przeszklone, podwójne drzwi wejściowe bezpośrednio od ulicy. Lokal o powierzchni użytkowej 132,90 m2 poprzednio był użytkowany jako apteka. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na adaptacji tego obiektu celem dostosowania do potrzeb placówki wsparcia dziennego oraz do określonych przepisami standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 13 października 2015r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego. Planuje się maksymalne wykorzystanie istniejących elementów pomieszczeń, dlatego przy projektowaniu należy sprawdzić istniejące w lokalu instalacje i w maksymalny sposób wykorzystać je dla projektowanych rozwiązań. Podstawą opracowania jest Program Funkcjonalno – Użytkowy adaptacji lokalu na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego przy Pl. Wolności 4 w Rzeszowie w ramach zadania „Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowej na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie”, który szczegółowo określa zakres prac. Zamówienie nie obejmuje wyposażenia w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć, o których mowa w PFU na str.7. Wyposażenie o którym mowa będzie zamawiane odrębnym postępowaniem przetargowym. W zakresie obecnie prowadzonego postępowania przetargowego są urządzenia będące zakończeniem instalacji, np. lampy oświetleniowe, urządzenia sanitarne, baterie, kontakty, włączniki, itp. niezbędne do odbiorów technicznych instalacji. Przy realizacji w/w zadania należy uwzględnić Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 – Załącznik nr 2 wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020, VII Standard Architektoniczny, Rozdział 2 Budynek: 2.1 Strefa wyjścia, 2.2 Wiatrołap drzwi wejściowe 2.3 domofon – jeśli będzie potrzebny 2.4 Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji 2.5 plany telegraficzne 2.6 Pętle indukcyjne 2.7 oznaczenia nawierzchni 2.8 system fakturowych oznaczeń nawierzchniowych FON 2.9 Komunikacja pozioma 2.11 komunikacja pionowa 1-6 2.13 Bezpieczeństwo pożarowe 2.14 Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną