Roboty budowlane w celu rewitalizacji zabytkowego Ogrodu Miejskiego im. Solidarności przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w celu rewitalizacji zabytkowego Ogrodu Miejskiego im. Solidarności przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w celu rewitalizacji zabytkowego parku miejskiego im. Solidarności przy ul. Dąbrowskiego w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności”. W zakres robót budowlanych wchodzi: 1. Dostawa i montaż elementów małej architektury – rzeźby, zegar słoneczny, plac zabaw o nawierzchni z płytek gumowych, ogrodzenie wewnętrzne placu zabaw i ogrodów kwaterowych, wymiana elementów małej architektury – ławki parkowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne. Budowa fontanny na zbiorniku wodnym w niecce dawnego stawu wyłożonej folią kauczukową EPDM wraz z komorą techniczną i przyłączami, 2. Modernizacja zieleni polegająca na wykonaniu nowych nasadzeń i założeniu trawników. 3. Rozbiórka istniejących i wykonanie nowych alejek parkowych o nawierzchni z lanego asfaltu w kolorze piaskowym z opaskami z kostki granitowej. 4. Wymiana oświetlenia parkowego – rozbiórka istniejącego oświetlenia i dostawa i montaż lamp parkowych i reflektorów podświetlających elementy małej architektury wraz z ułożeniem kabli. 5. Budowa części przyłączy wod – kan do fontanny na stawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233161-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną