Roboty budowlane polegające na wymianie i regulacji włazów kanalizacji deszczowej na wybranych odcinkach ulic Rzeszowa w technologii włazów samopoziomujących.

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wymianie i regulacji włazów kanalizacji deszczowej na wybranych odcinkach ulic Rzeszowa w technologii włazów samopoziomujących.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i regulacji włazów kanalizacji deszczowej na wybranych odcinkach ulic Rzeszowa w technologii włazów samopoziomujących poprzez wymianę istniejących włazów kanalizacji deszczowej na nowe wykonane w technologii „studzienek pływających” Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) mechaniczne wyjęcie włazu lub wykucie nawierzchni po okręgu, skucie podbudowy wokół włazu, 2) demontaż włazu (w przypadku wykucia), 3) sprawdzenie stanu technicznego włazu, w przypadku stwierdzenia pęknięcia kołnierza, uszkodzenia pokrywy lub ogólnego złego stanu – wymiana na nowy o następujących parametrach technicznych: a) właz wytwarzany z odlewu z żeliwa sferoidalnego klasy minimum EN-GJS 400-15 wg PN-EN 1563, b) klasa obciążenia D 400 wg PN-EN 124, c) pokrywa: pełna, na zawiasie lub przegubie kulowym, otwiera się o kąt minimum 110, blokuje się w ramie pod kątem 90 stopni, uszczelka amortyzująca wykonana z polichloroprenu, poliuretanu lub elastometru. Pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego klasy minimum EN-GJS 400-15 wg. PN-EN 1563. Właz „samopoziomujący”, właz w klasie D400 – ruch bardzo intensywny, d) rama: odwrócona o średnicy zewnętrznej min. 800 mm, okrągła, prześwit otworu min. 600 mm, wysokość ramy min. 140 mm, 4) bardzo dokładne oczyszczenie powierzchni, ponowny montaż włazu wraz z wykonaniem regulacji wysokościowej na betonowych pierścieniach regulacyjnych, 5) odtworzenie podbudowy i nawierzchni wokół wymienionego włazu w podanej konstrukcji: a) podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8 cm, b) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm, 6) wywóz i zagospodarowanie odpadów rozbiórkowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) przedmiar robót, 2) specyfikacje techniczne, 3) opis przedmiotu zamówienia, 4) wzór umowy wraz z załącznikami - stanowiące załączniki do SIWZ (dostępne w oddzielnych plikach).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną