Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Skarbowego w Strzyżowie"

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów
 • Telefon/fax: tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
  REGON: 00102300300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Skarbowego w Strzyżowie"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), w formule zaprojektuj i wybuduj, zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Skarbowego w Strzyżowie", realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. 2. Przedmiot umowy będzie realizowany na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego opracowanego przez firmę BENSA Krzysztof Żmudzki z siedzibą w Kielcach, ul. Starodomaszowska 30/48, 25-315 Kielce - zwanego dalej „PFU". 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w: 3.1. programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) - załącznik nr 1 do SIWZ, 3.2. audycie - ex-ante - opracowaniu pt. „Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1." - załącznik nr 2 do SIWZ, 3.3. audycie energetycznym - załącznik nr 3 do SIWZ, 3.4. zestawieniu wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego projektu - załącznik nr 4 do SIWZ, 3.5. zestawieniu elementów scalonych - załącznik nr 5 do SIWZ (zestawienie stanowi jedynie materiał poglądowy i nie stanowi dokładnego opisu przedmiotu zamówienia), 3.6. wzorze umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. 3.7. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w załącznikach, a w szczególności: 4.1. przygotować niezbędną dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami PFU wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i z uwzględnieniem wymogów z nich wynikających, 4.2. wykonać na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej roboty budowlane wskazane w pkt. 1, przy czym obowiązkiem Wykonawcy jest osiągnięcie wymaganych wskaźników określonych w załączniku nr 4 do SIWZ, 4.3. sporządzić dokumentację powykonawczą, 4.4. pełnić nadzór autorski przy realizacji robót wykonanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 5. Modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Strzyżowie obejmuje wykonanie: 5.1. dokumentacji projektowej w skład, której wchodzić będzie: 5.1.1. dokumentacja projektowa, w tym projekty budowlane i wykonawcze w podziale na poszczególne branże (budowlana, sanitarna, elektryczna) - 4 egz. w formie papierowej; 5.1.2. przedmiar robót budowlanych – 2 egz. w formie papierowej; 5.1.3. kosztorys sporządzony wg wytycznych podanych w PFU o wartości zgodnej z ofertą Wykonawcy na element dotyczący realizacji robót budowlanych (kosztorys ten jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy oraz ograniczenia zakresu robót) - 2 egz. w formie papierowej; 5.1.4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - 2 egz. w formie papierowej; 5.1.5. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ - 2 egz. w formie papierowej; 5.1.6. harmonogram rzeczowo - finansowy na wartość zgodną z ofertą Wykonawcy na element dotyczący realizacji robót budowlanych zawierający zestawienie robót budowlanych w porządku chronologicznym, ramy czasowe wykonania poszczególnych etapów i rodzajów robót objętych przedmiotem umowy wraz z szacunkiem przerobu określonego w kwotach brutto i przewidzianych płatności kwartalnych, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy; 5.1.7. dokumentacja powykonawcza; 5.1.8. całość dokumentacji wykonawczej przekazana w formie elektronicznej na płycie CD. 5.1.9 całość dokumentacji powykonawczej przekazana w formie elektronicznej na płycie CD. 5.2. robót budowlanych w zakresie: 5.2.1. ocieplenia i izolacji ścian fundamentowych i piwnic; 5.2.2. ocieplenia ścian zewnętrznych; 5.2.3. ocieplenia stropodachu; 5.2.4. wymiany stolarki drzwiowej (zewnętrznej); 5.2.5. modernizacji instalacji centralnego ogrzewania poprzez zmianę podstawowego źródła ciepła na absorbcyjne gazowe pompy ciepła oraz regulacji hydraulicznej instalacji; 5.2.6. montażu kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła; 5.2.7. wymiany oświetlenia na energooszczędne typu LED; 5.2.8. budowy instalacji fotowoltaicznej. 6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzule społeczne, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną