Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wołyńskiej w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wołyńskiej w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wołyńskiej w ramach zadania pn. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych w Rzeszowie. Planowana inwestycja obejmuje: 1.wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w zakresie średnic fi 500-200 odcinki D1-D30a, D6-D32a, D20 – D37, D38 – D44 - do granicy rozdzielającej działki 3468 i 3469 (należy zaślepić przy pomocy korka), 2.wykonanie uzbrojenia kanalizacji deszczowej, tj. studzienki betonowe o średnicy fi 1200 i 1000 mm, 3.wykonanie zabezpieczenia elementów infrastruktury podziemnej, 4.kanalizacja będzie wykonana w rejonie terenów zielonych w terenach utwardzonych i w drogach. Po zakończeniu planowanych robót teren należy uporządkować i przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności. Na terenie objętym zamówieniem trwa budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w związku z tym istnieje potrzeba skoordynowania prac z innymi firmami wykonawczymi. Wykonawca musi uwzględnić włączenia projektowanych przyłączy tj. zamontować studnie z przejściami szczelnymi umożliwiającymi podłączenie przyłączy. Przejścia szczelne należy zaślepić przy pomocy korka PP. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - zapewnienie obsługi geodezyjnej, - opracowanie oraz uzgodnienie we własnym zakresie „projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót”, - uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz ponoszenia kosztów z tego tytułu, - uzyskanie zezwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i ponoszenia kosztów z tego tytułu do dnia odbioru przedmiotu umowy, - roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, - na czas budowy należy zabezpieczyć teren robót, a po skończonej budowie należy przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres przedstawiony w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ, Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, STWiORB oraz we wzorze umowy. Obowiązki wykonawcy określa projekt umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa : 1)Projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowanych (stanowiąca/ce załączniki do specyfikacji /dostępna w oddzielnych plikach), przedmiar robót 2)wzór umowy wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną