Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lubelskiej

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lubelskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lubelskiej na działkach nr 891/2, 869/10, 869/3, 869/12, 857/10, 855/1, 816/14, 869/4, 869/2 obr.216 Rzeszów, z włączeniem do studni w ul. 43 KL, 2) Odtworzenie nawierzchni drogi oraz terenów zielonych zgodnie z aktualnymi warunkami - Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: TU.416.365.2019.DM z dn. 15 lipca 2019 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowanych 2) Wzór umowy wraz z załącznikami – stanowiące załączniki do specyfikacji (dostępne w oddzielnych plikach).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną