Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza w Rzeszowie.

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza w Rzeszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej od Φ200 do Φ 650 w rejonie ul. bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza zgodnie z dokumentacją projektową w zakresie od studni D1 do studni D4.2 wraz ze studniami kanalizacyjnymi D1, D2,D3,D4, i D4.2. Długość kanalizacji do wykonania wynosi około 121,50 metra w tym od studni D1 do D3 na długości około 90,00 m kanalizacja będzie wykonywana metodą bezwykopową. Na odcinku od studni D1 – D3 sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać rurami przewodowymi GRP w technologii mikrotunelingu bez zastosowania rury osłonowej stalowej o średnicy o SN =200 000 N/m2. Ponadto zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni drogi, odtworzenie zieleni, zabezpieczenia infrastruktury podziemnej oraz wykonanie robót towarzyszących. Zakres robót został objęty zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 26.07.2017 r. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącej infrastruktury należy poinformować jej właściciela i wykonać odpowiednie zgłoszenie przed robotami, kontrolę w trakcie robót i pisemny odbiór skrzyżowań i zbliżeń. Po stronie Wykonawcy leży pokrycie kosztów związanych z nadzorem gestorów sieci nad wykonywanymi robotami. Wykonawca powinien zapewnić bezpieczne dojście mieszkańcom do budynków oraz zapewnić dojazd służb ratunkowych. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i uzgodnienie we własnym zakresie „Projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót” w zakresie ul. Gościnnej oraz bocznej ul. Gościnnej oraz uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i ponoszenie kosztów związanych z prowadzeniem robót w pasie drogowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: - dokumentacja projektowa, - przedmiar robót zamieszczony w programie APPIA - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych; - projekt umowy wraz z załącznikami - stanowiące załączniki do specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną