Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie – odcinki D1-D10, D10-D23, D10-D42

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie – odcinki D1-D10, D10-D23, D10-D42
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w ramach zadnia pn.: „Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie – odcinki D1-D10, D10-D23, D10-D42”. Planowana inwestycja obejmuje: 1) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w zakresie średnic fi 400-250 i długości ok 70 mb, 2) budowę zbiorników retencji kanałowej o łącznej długości ok L=88 m i średnicy Dn1600mm PEHD, Na zbiorniku zastosowano studnie ekscentryczne PEHD o średnicy fi 1000 mm. 3) wykonanie uzbrojenia kanalizacji deszczowej, tj. studzienki rewizyjne, betonowe o średnicy fi 1000 mm i fi 1200 mm, oraz tworzywowe studzienki małogabarytowe PP o średnicy fi 425 mm, 4) wykonanie zabezpieczenia elementów infrastruktury podziemnej, 5) kanalizacja będzie wykonana w rejonie terenów zielonych w terenach utwardzonych i w drogach. Po zakończeniu planowanych robót teren należy uporządkować i przywrócić do stanu początkowego. Na terenie objętym zamówieniem trwa budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w związku z tym istnieje potrzeba skoordynowania prac z innymi firmami wykonawczymi (w pierwszej kolejności należy wykonać kanalizacje deszczową na odcinkach D1-D10 oraz D10-42 w terminie do grudnia 2019 roku). Na ulicy Sanockiej zostały wykonane roboty budowlane które obecnie znajdują się w okresie rękojmi firmy Strabag Sp. z o.o. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z warunkami przekazanymi przez firmę Strabag Sp. z o.o. w celu utrzymania rękojmi lub jej przejęcia w miejscu prowadzonych robót. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - zapewnienie obsługi geodezyjnej, - opracowanie oraz uzgodnienie we własnym zakresie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót, - uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz ponoszenia kosztów z tego tytułu, - uzyskanie zezwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i ponoszenia kosztów z tego tytułu do dnia odbioru przedmiotu umowy, - roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, - na czas budowy należy zabezpieczyć teren robót, a po skończonej budowie należy przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres przedstawiony w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ, Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, STWiORB oraz we wzorze umowy. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, w celu przybliżenia technologii wykonania robót i należy go rozpatrywać z całością dokumentacji projektowej. Przedmiar robót nie stanowi samodzielnej podstawy do wyceny, ponieważ wskazane w przedmiarze wielkości robót budowlanych są orientacyjne, i mają poinformować Wykonawcę wyłącznie o charakterze i przybliżonej wielkości zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) projekt budowlany, 2) projekt wykonawczy, 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 4) przedmiar robót (jako materiał pomocniczy do wyceny), 5) wzór umowy wraz z załącznikami stanowiące załączniki do specyfikacji dostępne w oddzielnych plikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną