Roboty budowlane polegające na porządkowaniu gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II – część pierwsza zadania II

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na porządkowaniu gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II – część pierwsza zadania II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w ramach zadania „Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II – część pierwsza zadania II”. Planowana inwestycja obejmuje przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do budynków w trzech lokalizacjach w rejonie ul. Zygmuntowskiej: 1) przy ulicy Fircowskiego, w zakresie realizacji inwestycji znajduje się budowa i przebudowa: - kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur z PVC-U o średnicach 160x4,7mm, 200x5,9mm i 315x9,2mm, 400x11,7mm, o łącznej długości ok. 146 m, - studzienek rewizyjnych przelotowych i połączeniowych z tworzywa sztucznego o średnicy 600mm, - studzienek rewizyjnych przelotowych i połączeniowych z betonu o średnicy 600mm, 1000 mm oraz 1200 mm, - likwidacja odcinków wyłączonych z eksploatacji. 2) przy ulicy Zygmuntowskiej - na parkingu przy budynku Diecezji Rzeszowskiej, w zakresie realizacji inwestycji znajduje się: - budowa i przebudowa kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji deszczowej z rur z PVC o średnicach Dn250mm, Dn200mm i Dn160mm, o długości ok 68 m, - budowa i przebudowa studzienek rewizyjnych przelotowych i połączeniowych z tworzywa sztucznego o średnicy Dn 425 mm oraz betonowych, - budowa odcinka kanalizacji tłocznej z rur PE 100RC o średnicy 63 mm, o długości ok. 27 m, - budowa pompowni przydomowej ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym, - likwidacja odcinków kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do kanalizacji deszczowej, - likwidacja odcinków kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki do kanalizacji sanitarnej. 3) przy ulicy Zygmuntowskiej 5, w zakresie realizacji inwestycji znajduje się: - likwidacja kolektora kanalizacji deszczowej biegnącego pod budynkiem przy ul. Zygmuntowskiej 5, który łączy się (pod budynkiem) z kanalizacja sanitarną, - przebudowa istniejącej studni oraz wpustu znajdujących się w podwórku kamienicy., - budowa i przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych PVC-U ze ścianką litą SN8 SDR34 o średnicy 160x4,7, 200x5,9 o długości ok. 31 m. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - zapewnienie obsługi geodezyjnej, - wykonanie kamerowania kanałów, - zapewnienie nadzoru archeologicznego, który musi być prowadzony przez uprawnionego archeologa po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego, - opracowanie oraz uzgodnienie we własnym zakresie „projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót”, - uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz ponoszenia kosztów z tego tytułu, - uzyskanie zezwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i ponoszenia kosztów z tego tytułu do dnia odbioru przedmiotu umowy, - roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, - na czas budowy należy zabezpieczyć teren robót, a po skończonej budowie należy przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności, - odtworzenie pasa drogowego zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, oraz projektem wykonawczym odtworzenia pasa drogowego. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres przedstawiony w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ, Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, STWiORB oraz we wzorze umowy. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, w celu przybliżenia technologii wykonania robót i należy go rozpatrywać z całością dokumentacji projektowej. Przedmiar robót nie stanowi samodzielnej podstawy do wyceny, ponieważ wskazane w przedmiarze wielkości robót budowlanych są orientacyjne, i mają poinformować Wykonawcę wyłącznie o charakterze i przybliżonej wielkości zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa 1) Dokumentacja projektowa, przedmiary robót (jako materiał pomocniczy do wyceny), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załączniki do niniejszej specyfikacji (dostępna w oddzielnych plikach). Wykreślone pozycje przedmiaru robót nie podlegają wycenie. 2) wzór umowy wraz z załącznikami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną