Roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych i bieżni prostej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45A

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych i bieżni prostej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych i bieżni prostej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45A. Budowa boisk sportowych do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki wraz z piłkochwytami, urządzeniami towarzyszącymi (słupki do siatki, stojaki do koszykówki), bieżni prostej 60m, oraz infrastrukturą techniczną (obejmującą ciągi piesze, urządzenie terenów zielonych) wraz z oświetleniem, monitoringiem i odwodnieniem terenu przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Hetmańska 45a w Rzeszowie na działkach o nr ewidencyjnych 1594/7,1594/14, 1594/19, obręb ewidencyjny 207, jednostka ewidencyjna 186301_1. Plac pod inwestycję jest częściowo ogrodzony. Przez teren przebiegają instalacje, przyłącza oraz linie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. W ramach inwestycji projektuje się nawierzchnie:  nawierzchnia poliuretanowa typu NT na bieżnię,  nawierzchnia z elastycznej kostki gumowej – boiska,  nawierzchnia trawiasta – w miejscach zniszczonych podczas prac budowlanych,  nawierzchnia z kostki brukowej – chodnik. Przed przystąpieniem do prac należy usunąć nawierzchnię asfaltową z istniejących boisk (1566,43m²), nawierzchnię z płyt chodnikowych (148,55m²) oraz nawierzchnię betonową (180,42m²) wraz z podbudową. Usuniętą nawierzchnię należy zutylizować. Należy zdemontować/usunąć istniejące ogrodzenie długości 62,47mb oraz istniejące słupki do siatkówki. Typowanie robót budowlanych  demontaż istniejącego ogrodzenia (długości 62,47mb) oraz słupków do siatkówki,  likwidacja istniejącej nawierzchni asfaltowej, betonowej wraz z podbudową, uporządkowanie, plantowanie terenu,  oczyszczenie terenu z kamieni i innych zanieczyszczeń,  wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,  wykopy pod fundamenty tulei stojaków do koszykówki, słupków do siatki, do bramek, koszy i ławek,  wykonanie fundamentów,  wykonanie obrzeża do nawierzchni poliuretanowej,  wykonanie fundamentowania pod projektowane urządzenia,  wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie,  montowanie urządzeń zgodnie z projektem i wytycznymi producenta,  wykonanie nawierzchni poliuretanowej,  wykonanie nawierzchni z elastycznej kostki gumowej,  montaż piłkochwytu, ogrodzenia (108,29mb),  montaż ławek i koszy,  wykonanie i uzupełnienie nawierzchni trawiastej. Dane liczbowe do projektu zagospodarowania  Powierzchnia istniejącej zabudowy - 768,46 m²  Powierzchnia istniejących utwardzeń terenu: dojścia, dojazdy, parking (do pozostawienia) - 1758,43m²; płyty boisk, chodnik, naw. betonowa (do rozbiórki) - 1895,4 m²  Powierzchnia projektowana: • poliuretanowa bez krawężników – 186,74 m² • poliuretanowa z krawężnikami – 195,71m² • z kostki elastycznej bez krawężników – 1755,97 m² • z kostki elastycznej z krawężnikami – 1776,03m² • chodnika z kostki betonowej - 180,09 m²  Powierzchnia zieleni - 2946,55 m²  Długość obrzeża betonowego: • przy nawierzchni poliuretanowej – 149,86 mb • przy nawierzchni z kostki elastycznej – 251,56 mb Teren zielony stanowi 38,6% terenu inwestycji. Inne dane o działce, oddziaływanie na środowisko. Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków z zakresu ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446). Na terenie inwestycji nie występują stanowiska archeologiczne oraz teren nie znajduje się na terenach górniczych. W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu archeologicznego, lub odkrycia wykopaliska należy niezwłocznie powiadomić o tym odpowiedzialnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a obiekt równocześnie ochronić do czasu podjęcia stosownych decyzji. Teren nie znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 ani innych obszarów chronionych, a planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). Ponadto teren inwestycji nie podlega innym formom ochrony prawnej. Projektowana inwestycja:  nie utrudnia dostępu do drogi publicznej właścicielom sąsiednich działek,  nie pozbawia ich możliwości korzystania z mediów,  nie powoduje uciążliwości spowodowanych przez hałas, wibrację i zakłócenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa : 1) Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót powinny być brane pod uwagę z całością dokumentacji projektowej, gdyż nie stanowią samodzielnej podstawy do wyceny, a wskazane w przedmiarach wielkości robót budowlanych są orientacyjne, stanowią materiał pomocniczy w celu przybliżenia technologii wykonania robót i mają poinformować Wykonawców wyłącznie o charakterze i przybliżonej wielkości zamówienia. 2) wzór umowy wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną