Roboty budowlane na rzekach i ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie cz. 1

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodypolskie.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane na rzekach i ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie cz. 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na rzekach i ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie z podziałem na części: Część 1: Utrzymanie rzeki Stobnica w km 26+904-46+944, Zakres obejmuje wykonanie m. innymi: robót polegających na: wykonaniu wykopów oraz przekopów koparkami, plantowanie, wykonanie kiszki faszynowej, wykonanie wyściółek z faszyny, remont opasek, remont narzutu kamiennego, uzupełnienie narzutu kamiennego oraz usług polegających na: wykoszeniu porostów ze skarp wraz z wygrabieniem. Część 2: Utrzymanie potoku (Pietrykówka) Sietnica w km 0+000-9+959, Zakres obejmuje wykonanie m. innymi: robót polegających na: wykonaniu wykopów oraz przekopów koparkami, plantowanie, wykonanie kiszki faszynowej, wykonanie opasek z kiszek faszynowych oraz usług polegających na: wykoszeniu porostów ze skarp wraz z wygrabieniem. Część 3: Utrzymanie cieków naturalnych - dz. nr 2477/11, 2477/12, 1773, 1860 w m. Brzozów, potok Fugas w km 0+000-3+851. Zakres obejmuje wykonanie m. innymi: robót polegających na: udrożnieniu koryta z zatorów, udrożnieniu ręcznym, oczyszczeniu z namułów przepustów rurowych usług polegających na: wykoszeniu porostów ze skarp wraz z wygrabieniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną