Roboty budowlane na rzekach i ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie cz. 1.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane na rzekach i ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie cz. 1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: „Roboty budowlane na rzekach i ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie cz. 1” w podziale na 5 części: Część 1: Utrzymanie cieków naturalnych - dz. nr 2477/11, 2477/12, 1773, 1860 w m. Brzozów (Fugas) w km 0+000-3+851, Zakres usług obejmuje prace polegające m.in. na: wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy; wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp; koszeniu trawy kosą na terenie płaskim - pólka wzdłuż skarp; ręcznym ścinaniu i karczowaniu, krzaki i podszycia średniej gęstości; oczyszczeniu terenu z pozostałości po wycince z wywiezieniem. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: udrożnieniu koryta z zatorów darniowo-ziemnych - wykop ręczny, rozplantowaniu ręcznym ziemi wydobytej z wykopów; oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych; oczyszczeniu odprowadzalnika od rurociągu; rozbiórce zatorów utworzonych z gałęzi, pni, kamieni. Część 2: Utrzymanie potoku Golcówka w km 0+000-10+604, Zakres usług obejmuje prace polegające m.in. na: wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy; wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp; wywozie siana; ręcznym ścinaniu i karczowaniu, krzaki i podszycia; oczyszczeniu terenu z pozostałości po wycince z wywiezieniem. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: wykonaniu wyściółek z faszyny wiklinowej; wykonaniu kiszki faszynowej; ręcznym formowaniu nasypów; zasypie wyściółki. Część 3: Utrzymanie potoku Dopływ z Orzechówki (Orzechowski) w km 0+000 - 7+031, Zakres usług obejmuje prace polegające m.in. na: wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy; wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp; wywozie siana; ręcznym ścinaniu i karczowaniu, krzaków i podszycia; oczyszczeniu terenu z pozostałości po wycince z wywiezieniem. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: udrożnieniu koryta – wykopy na okład; robotach ziemnych z przewozem gruntu taczkami; wydobyciu z dna nieczystości – patyków, korzeni, plastików, pochodzenia gospodarczego, lokalne wyrównanie dna; rozbiórce zatorów i oczyszczeniu koryta z połamanych konarów i gałęzi z wywozem; oczyszczeniu z namułów wylotów drenarskich. Część 4: Usuwanie szkód powodziowych potok Rosielna - zabudowa wyrw, remont umocnień km 4+017-9+208, Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: wykonaniu budowli siatkowo-kamiennych; wykonaniu narzutu kamiennego luzem; naprawie budowli siatkowo-kamiennych; wykonaniu narzutu kamiennego w płotkach; wykonaniu kiszki faszynowej; wykonaniu wyściółek z faszyny; zasypie wyrwy ziemią; wykopach spycharkami oraz koparkami; formowaniu i zagęszczaniu nasypów; transporcie materiałów; doprowadzeniu działek udostępnionych do wykonania robót do stanu pierwotnego. Część 5: Utrzymanie potoku (Pietrykówka) Sietnica w km 0+000-9+959. Zakres usług obejmuje prace polegające m.in. na: wykoszeniu porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy; wygrabieniu wykoszonych porostów ze skarp; ręcznym ścinaniu i karczowaniu, krzaków; wywozie dłużyc, karpiny i gałęzi. Zakres robót obejmuje prace polegające m.in. na: rozbiórce ubezpieczenia płytami ażurowymi typu YOMB; rozbiórce okładzin kamiennych; zasypie wyrwy ziemią; umocnieniu skarp włókniną pod płyty YOMB; wykonaniu ubezpieczenia płytami ażurowymi; wykonaniu narzutu kamiennego w płotkach; wykonaniu kiszki faszynowej; wykonaniu opasek z faszyny; wykonaniu narzutu kamiennego luzem; wywozie gruzu; doprowadzeniu działek udostępnionych do wykonania robót do stanu pierwotnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną