Remont zewnętrznej sieci wodociągowej i hydrantowej na terenie kompleksu wojskowego w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 11B – roboty sanitarne i elektryczne

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2020-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont zewnętrznej sieci wodociągowej i hydrantowej na terenie kompleksu wojskowego w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 11B – roboty sanitarne i elektryczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Remont zewnętrznej sieci wodociągowej i hydrantowej na terenie kompleksu wojskowego w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 11B – roboty sanitarne i elektryczne. 2. W szczególności, podczas wykonywania prac konserwacyjnych, zostaną wykonane następujące roboty: ROBOTY SANITARNE Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa zewnętrznej sieci wodociągowej w kompleksie wojskowym w Rzeszowie przy ulicy Krakowskiej 11B. Teren jednostki wojskowej jest terenem zamkniętym i zawiera obiekty niejawne. ROBOTY ELEKTRYCZNE ZASILANIE ELEKTRYCZNE ZESTAWÓW PODNOSZENIA CIŚNIENIA Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje zasilanie elektryczne dla zestawów hydroforowych podnoszenia ciśnienia dla budynku nr 1 i budynku nr 12 z pompą o zmiennej prędkości obrotowej (pompa ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości). Charakterystyka elektroenergetyczna zestawu hydroforowego - napięcie zasilania Uz -230V - moc zainstalowanej pompy – 1,5 kW - system ochrony od porażeń szybkie wyłączenie, II klasa izolacji - układ sieci TN-S (musi być zgodny z istniejącym w obiekcie) UWAGA: Wykonawca robót ma obowiązek planowania roboty w sposób zapewniający ciągłość dostawy wody na terenie jednostki wojskowej. Każdorazowe wstrzymanie dostawy wody do budynku należy uzgodnić z Użytkownikiem i ustalić dogodny termin. 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób bezpośrednio wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy przez cały okres ich trwania, z wyłączeniem kierownika budowy (robót). 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego rozdziału posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego rozdziału: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy były (są) wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp) – zakres przewidywanych robót w budynku w pomieszczeniach ogólnodostępnych, zawarty w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia kryteria dostępności dla osób fizycznych w tym dla pracowników Zamawiającego oraz osób niepełnosprawnych. Zamieszczony opis przedmiotu zamówienia nie dyskryminuje żadnej z grup społecznych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu robót przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ), Przedmiarach robót (Załącznik nr 10 do SIWZ), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 11 do SIWZ). 6. Wykonanie zamówienia wiązać się będzie z dostępem do informacji, które mają charakter niejawny (klauzula ZASTRZEŻONE). Osoby przewidziane do realizacji zamówienia w charakterze kierownika robót branżowych oraz posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do takich informacji, wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Ponadto Wykonawca realizujący przedmiotowe zamówienie musi posiadać system teleinformatyczny umożliwiający przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” spełniający wszystkie warunki wynikające z zapisów art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną