Remont Posterunku Policji w Komańczy

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 582 192 , fax. 178 582 193
 • Data zamieszczenia: 2019-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Dąbrowskiego 30
  35-036 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 582 192, fax. 178 582 193
  REGON: 69031697000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpacka.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Posterunku Policji w Komańczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku Posterunku Policji w Komańczy w tym: 1) docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych, piwnicy oraz ścian zewnętrznych oraz dachu budynku z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej piwnic budynku, 2) remont pomieszczeń piwnicy z uwzględnieniem odwodnienia, osuszenia ścian piwnic, wykonania drenażu wewnętrznego, 3) wymiana pokrycia dachowego z przedłużeniem okapu dachu, z dociepleniem stropodachu, remont kominów, 4) przebudowę schodów zewnętrznych z montażem zadaszenia, 5) wykonanie fundamentu pod zbiornik na gaz wraz z ogrodzeniem, utwardzenie placu manewrowego, 6) przystosowanie pomieszczenia na parterze do usytuowania kotła gazowego, montaż komina spalinowego, 7) przebudowa instalacji centralnego ogrzewania całego budynku z dostosowaniem do nowego systemu ogrzewania, 8) piwnice - wymianą instalacji elektrycznych, wod.-kan., c.o., likwidacja istniejącej kotłowni, 9) remont klatki schodowej z wymianą inst. elektrycznej, 10) wymiana instalacji odgromowej, 11) wykonanie przyłącza gazu, drenażu zewn. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną