Remont obiektów mostowych w ciągu dróg krajowych nr 94 i 19: Część 1. Remont mostu przez rzekę Mleczka w miejscowości Przeworsk, w ciągu drogi krajowej nr 94 (dawna droga nr 4) Jędrzychowice – Korczowa w km 634+093. Część 2. Remont wiaduktu nad linią kolejową i drogą gminną w m. Zarzecze, w ciągu drogi krajowej nr 19 km 412+197.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Legionów
 • Telefon/fax: tel. 178 534 071 , fax. 017 8623915, 8537395
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
  ul. Legionów 20
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 534 071, fax. 017 8623915, 8537395
  REGON: 17511575001220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont obiektów mostowych w ciągu dróg krajowych nr 94 i 19: Część 1. Remont mostu przez rzekę Mleczka w miejscowości Przeworsk, w ciągu drogi krajowej nr 94 (dawna droga nr 4) Jędrzychowice – Korczowa w km 634+093. Część 2. Remont wiaduktu nad linią kolejową i drogą gminną w m. Zarzecze, w ciągu drogi krajowej nr 19 km 412+197.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont obiektów mostowych w ciągu dróg krajowych nr 94 i 19: Część 1. Remont mostu przez rzekę Mleczka w miejscowości Przeworsk, w ciągu drogi krajowej nr 94 (dawna droga nr 4) Jędrzychowice – Korczowa w km 634+093. Część 2. Remont wiaduktu nad linią kolejową i drogą gminną w m. Zarzecze, w ciągu drogi krajowej nr 19 km 412+197. Zamówienie obejmuje realizację robót połówkami, z zachowaniem jednokierunkowego ruchu kołowego w trakcie prowadzenia robót. Realizacja zamierzenia będzie polegać na wykonaniu remontu jednego mostu w ciągu drogi krajowej nr 94 i jednego wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 19. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w Dokumentacji Technicznej (Projekty Wykonawcze), STWiORB, przedmiarze robót i opisie technicznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną