Remont nawierzchni dróg w kompleksie wojskowym Żurawica

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON- Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni dróg w kompleksie wojskowym Żurawica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Remont nawierzchni dróg w kompleksie wojskowym Żurawica. W pierwszej kolejności Wykonawca w porozumieniu z użytkownikami obiektów i Inspektorem Nadzoru uzgodni kolejność wykonywania prac. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót: Zakres robót znajduje się przy budynku nr 113, który jest zlokalizowany jest na terenie zamkniętym wojskowym w Żurawicy przy ul. Wojska Polskiego 24. Proponuje się Wykonawcy zapoznanie z warunkami i stanem obiektów przed złożeniem oferty. W pierwszej kolejności Wykonawca w porozumieniu z użytkownikiem budynku i Inspektorem Nadzoru uzgodni kolejność wykonywania prac. Przy własnej wycenie należy ująć następujący zakres robót wynikającymi z inwentaryzacji po wizji lokalnej. ZAKRES ROBÓT PROJEKTOWYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ NASTĘPUJACY: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm; 2. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm; 3. Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm ; 4. Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. - dodatek za grubość 15 cm ponad 12 cm; 5. Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20 cm; 6. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km grunt. kat. III. ROBOTY BUDOWLANE 1. Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - podłoże, pod warstwy konstrukcyjne, po rozbiórkach podłoża betonowego; 2. Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ; 3. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm; 4. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych; 5. Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych; 6. Nawierzchnia betonowa - o grubości 20 cm. UWAGA:  Przypomina się Wykonawca, że przed przystąpieniem do wykonania drzwi winien wykonać pomiar z natury i na tej podstawie wykonać elementy.  Roboty budowlane będą prowadzone przy czynnym obiekcie.  Po zakończonych robotach budowlanych pomieszczenia objęte remontem należy doprowadzić do stanu powszechnie uważanego za estetyczny, czysty i umożliwiający wykonywanie pracy. Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i przyległe drogi i place z ziemi wynoszonej na protektorach kół samochodów i innych sprzętów. Złom pozyskany z rozbiórki Wykonawca własnym transportem i na własny koszt przeważy w obecności przedstawiciela Zamawiającego i przewiezie do magazynu SOI w Żurawicy przy ul. Wojska Polskiego oraz złoży na wskazanym miejscu. 3. Wykonanie robót.  Wykonawca robót remontowych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, przedmiarem robót i warunkami niniejszej specyfikacji.  Nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy powinna prowadzić osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robót.  Wszyscy pracujący na wysokości pracownicy powinni posiadać aktualne badania wysokościowe. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności: • roboty betonowe. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5. Materiały i urządzenia. • Wszystkie wbudowywane materiały i wyroby użyte do robót muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać odpowiedni certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną dopuszczającą je do stosowania w budownictwie. • Przedstawiciel Zamawiającego może kontrolować dostarczane na budowę materiały. • Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie przed uszkodzeniem materiałów i urządzeń znajdujących się na budowie. • Gruz Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje we własnym zakresie, natomiast materiały uzyskane z demontażu Wykonawca przekaże i dostarczy na wskazane miejsce do magazynu SOI 34. WOG w Żurawicy przy ul. Wojska Polskiego. • Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach. 6. Sprzęt i woda. Wykonawca zabezpieczy wodę do celów technologicznych wykonania zamówienia we własnym zakresie oraz zastosuje narzędzia posiadające własne źródło zasilania w energię elektryczną lub zamontuje na swój koszt liczniki wody i energii elektrycznej, oplombowane przez przedstawiciela WOG. Za zużyte media Wykonawca zostanie obciążony fakturami wystawionymi przez Zamawiającego na podstawie wskazań zamontowanych liczników. 7. Teren budowy. • Budynek objęty robotami znajduje się na terenie kompleksu wojskowego zamkniętego. Poruszanie się po terenie kompleksu wojskowego jest możliwe tylko za zgodą użytkownika, tj. Dowódcy Jednostki Wojskowej. Dojazd do budynku istniejącymi drogami wewnętrznymi o nawierzchni utwardzonej. • Plac budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie, w trybie i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. • Na czas prowadzenia robót Wykonawca dokona odpowiedniego oznakowania placu budowy w uzgodnieniu z użytkownikiem. • Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. • Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy. • Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy dla swoich potrzeb na czas wykonywania robót kontener socjalny i magazynowy oraz toaletę przenośną typu TOY-TOY – miejsce ustawienia zostanie ustalone przy przekazaniu placu budowy. • Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie dostawę wody na okres budowy lub za zgodą administratora oraz za jego wiedzą zawrze umowę na korzystanie ze źródła wody należącego do właściciela budynku. 8. Zgodność prac z OPZ. OPZ oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy są częścią umowy o wykonanie prac. Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiały będą zgodne z OPZ, częścią graficzną, przedmiarami robót oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 9. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp) – zakres przewidywanych robót w budynku w pomieszczeniach ogólnodostępnych, zawarty w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia kryteria dostępności dla osób fizycznych w tym dla pracowników Zamawiającego oraz osób niepełnosprawnych. Zamieszczony opis przedmiotu zamówienia nie dyskryminuje żadnej z grup społecznych. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu robót przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 10 do SIWZ), Przedmiarach robót (Załącznik nr 12 do SIWZ), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 11 do SIWZ). 11. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 5 lat (60 miesięcy), licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 12. Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne dotyczące wykonanych przez siebie robót oraz każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 13 Projektu umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej Ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny Ofert: gwarancja – waga 40%. 1) Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak Oferta z gwarancją 60-miesięczną; 2) Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 60 miesięcy – podlegać będzie odrzuceniu. 13. Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego Rozdziału. 14. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o ile takowe występują. 15. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 16. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do Oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji Zamawiającego. Brak w ofercie dokumentów potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną