Remont drogi krajowej nr 28 w miejscowości Sanok w km 271+245 - 274+080

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Legionów
 • Telefon/fax: tel. 178 534 071 , fax. 017 8623915, 8537395
 • Data zamieszczenia: 2019-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
  ul. Legionów 20
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 534 071, fax. 017 8623915, 8537395
  REGON: 17511575001220
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi krajowej nr 28 w miejscowości Sanok w km 271+245 - 274+080
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi krajowej nr 28 w miejscowości Sanok w km 271+245 - 274+080 Zamówienie obejmuje w szczególności realizację robót polegających m.in. na: - odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych, - robotach rozbiórkowych, - robotach ziemnych (wykopy, nasypy) - remoncie kanalizacji drogowej; - odwodnieniu korpusu drogowego, - wykonaniu frezowania nawierzchni, - wykonaniu podbudów, - wykonaniu nawierzchni, - pracach wykończeniowych, - wykonaniu oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, - wykonaniu elementów ulic.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233130-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną