Remont dachu i pomieszczeń II piętra budynku nr 10 w Rzeszowie, ul. Langiewicza 4

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://34wog.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu i pomieszczeń II piętra budynku nr 10 w Rzeszowie, ul. Langiewicza 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Remont dachu i pomieszczeń II piętra budynku nr 10 w Rzeszowie, ul. Langiewicza 4. 2. W szczególności, podczas wykonywania prac konserwacyjnych, zostaną wykonane następujące roboty: Branża budowlana Budynek nr 10  zerwanie pokrycia dachowego z papy wraz z podkładem cementowym który nie spełnia wymogów technicznych – 1086 m2  wymiana szlichty cementowej - 1086 m2  wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z kominkami wentylacyjnymi na podłożu betonowym – 1086 m2  wymiana obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi z blachy powlekanej kolor RAL  montaż włazów przeglądowych (inspekcyjnych) – 3 kpl.  montaż włazów dachowych – 2 kpl  remont kominów na dachem polegający na renowacji „czapek kominowych”, zabezpieczenie otworów wentylacyjnych kratkami z siatki stalowej, skuciu odpadającego tynku i wykonanie nowego wraz z wykonaniem zewnętrznej faktury ziarnistej z tynku akrylowego – 156 m2  wykonanie termoizolacji stropodachu z włókien celulozowych metodą wdmuchiwanią gr. 25 cm wraz z robotami towarzyszącymi polegającymi na wykuciu zaślepieniu otworów roboczych – 1086 m2  wymiana posadzki z tworzyw sztucznych ( wykładziny) w pom. Nr 205 – 30 m2  malowanie pomieszczeń i korytarza II piętra wraz z przygotowaniem podłoża farbą akrylową – 1650 m2  oczyszczenie i malowanie stolarki drzwiowej emalią olejną II piętra – 85 m2  wykonanie lamperii w pomieszczeniach i w korytarzu II piętra – 710 m2  wymiana i uzupełnienie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach – 30 szt.  wymiana i uzupełnienie wkładek do zamków drzwiowych (atestowanych) – 20 szt.  malowanie grzejników i rur stalowych c.o.  wymiana drzwiczek hydrantowych – 1 kpl.  wymiana drzwiczek rewizyjnych – 1 kpl.  wymiana zaworu odpowietrzającego – 1 kpl.  przygotowanie powierzchni i malowanie lakierem ognioodpornym boazerii i elementów drewnianych korytarza parteru – 175 m2  przygotowanie powierzchni i malowanie ścian nad boazerią i sufitów farbą akrylową korytarza parteru – 105 m2  przełożenie zawilgoconej posadzki z parkietu w pom. 14  montaż wywietrzaków dachowych kanalizacyjnych  uporządkowanie terenu  wywóz i utylizacja odpadów Branża elektryczna Zakres robót elektrycznych obejmuje wykonanie: a) Demontaże  Demontaż istniejącego uziomu poziomego, kratowego, nienaprężanego, ułożonego na wspornikach betonowych klejonych do papy, wykonanego z płaskownika  Demontaż zwodów pionowych wykonanych z odcinków drutu FeZn 8mm,  Demontaż zacisków odgromowych rynnowych, krzyżowych i przelotowych,  Demontaż starych złącz kontrolnych, b) Montaż  Montaż zwodu poziomego, nienaprężanego, wykonanego z drutu odgromowego FeZn 8 mm, na wspornikach dachowych betonowych w osłonie PCV, ze złączem krzyżowym drut/drut wykonanego z drutu odgromowego FeZn 8mm wsporniki klejone do papy masą klejącą,  Montaż zwodu poziomego, nienaprężanego, wykonanego z drutu odgromowego FeZn 8mm, na wspornikach dachowych do blachy,  Wymiary siatki zwodu poziomego dostosowane do warunków technicznych na dachu,  Montaż masztów odgromowych pojedynczych, na trójnogu z trzema obciążnikami betonowymi i podkładkami gumowymi i H=4000mm, Ilość masztów: 5 kompletów,  Maszty połączone z siatką zwodu poziomego drutem odgromowym FeZn 8mm,  Rozmieszczenie zwodów pionowych i zagęszczenie siatki zwodów poziomych na budynku wykonać,  Wykonanie 13 przewodów odprowadzających rozmieszczonych symetrycznie i połączone z przewodami uziemiającymi w miejscu istniejących,  Montaż uziomu wykonanego z 3 uziomów prętowych o długości 4 m – 1 kpl. c) Wykonanie dokumentacji powykonawczej:  Wykonanie szkiców instalacji napowietrznej,  Dostarczenie certyfikatów dla masztów odgromowych,  Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia instalacji odgromowej. d) Roboty towarzyszące i wspólne dla wszystkich rodzajów robót:  wykonanie wszystkich niezbędnych (koniecznych ze względów technicznych i technologicznych) do zakończenia robót i czynności związanych z remontu obiektów zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami, wymogami kart technicznych, instrukcji wykonania, zaleceniami Producenta,  Kierownicy robót branżowych są zobowiązani do znajomości zakresu robót pozostałych branż oraz do współpracy z Kierownikiem robót budowlanych, ustalenia z nim harmonogramu robót, wzajemnej współpracy i koordynacji robót,  zalecana i zdaniem inwestora, niezbędna wizja lokalna na przyszłym placu budowy przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego,  zabezpieczenie przed rozpoczęciem robót elementów zagospodarowania przyległego terenu wraz z niezwłocznym ich oczyszczeniem w przypadku zabrudzenia,  złom metalowy pozyskany w trakcie robót remontowych Wykonawca własnym transportem na własny koszt wywiezie z placu budowy, przeważy w obecności przedstawiciela zamawiającego i przewiezie do magazynu zlokalizowanego przy ul. Konopnickiej 5 w Rzeszowie, złoży we wskazanym miejscu oraz podpisze protokół przekazania,  Wykonawca własnym transportem i na własny koszt wywiezienie z placu budowy oraz zutylizuje pozostałe materiały z rozbiórek, demontaży i odpady budowlane,  wywóz i utylizację odpadów jw. oraz rozliczenie złomu Wykonawca będzie dokonywał na bieżąco zgodnie z przepisami szczegółowymi,  Użytkownik może wymagać natychmiastowego usunięcia odpadów i złomu z placu budowy oraz sprzątania otoczenia budynku w przypadkach wystąpienia takiej konieczności,  zabezpieczenie środowiska przed wpływem odpadów a w przypadku dopuszczenia do skażenia środowiska podjęcie akcji ratunkowej i zabezpieczającej,  po zakończeniu robót uporządkowanie terenu przy budynku, placu budowy oraz użytkowanych przez Wykonawcę dróg dojazdowych i dojść, likwidacja magazynków podręcznych, ewentualnego zaplecza budowy i placów składowych, usunięcie powstałych szkód i uszkodzeń,  splantowanie zniszczonych fragmentów trawników, wyrównanie powierzchni, przygotowanie terenu pod obsianie trawą, wysianie trawy z nawożeniem,  przygotowanie kompletu materiałów odbiorowych oraz pisemne zgłoszenie zakończenia robót i gotowości do odbioru. 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób bezpośrednio wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy przez cały okres ich trwania, z wyłączeniem kierownika budowy (robót). 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego rozdziału posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego rozdziału: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy były (są) wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp) – zakres przewidywanych robót w budynku w pomieszczeniach ogólnodostępnych, zawarty w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia kryteria dostępności dla osób fizycznych w tym dla pracowników Zamawiającego oraz osób niepełnosprawnych. Zamieszczony opis przedmiotu zamówienia nie dyskryminuje żadnej z grup społecznych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu robót przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ), Przedmiarach robót (Załącznik nr 10 do SIWZ) i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 11 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną