Remont ciągów komunikacyjnych na terenie kompleksów wojskowych w Rzeszowie przy ul. Dabrowskiego i Lwowskiej.

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ciągów komunikacyjnych na terenie kompleksów wojskowych w Rzeszowie przy ul. Dabrowskiego i Lwowskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest naprawa ciągów komunikacyjnych na terenie kompleksów wojskowych w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego i Lwowskiej. W pierwszej kolejności Wykonawca w porozumieniu z użytkownikami obiektów i Inspektorem Nadzoru uzgodni kolejność wykonywania prac. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót: KOMPLEKS WOJSKOWY RZESZÓW UL. DĄBROWSKIEGO 1. Roboty rozbiórkowe  Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej;  Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej;  Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej;  Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm;  Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 2. Roboty budowlane  Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 30 cm;  Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;  Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm;  Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 6 cm grubości warstwy po zagęszczeniu;  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej;  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową;  Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m;  Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m;  Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt. kat. III. KOMPLEKS WOJSKOWY RZESZÓW UL. LWOWSKA 1. WEJŚCIE GŁÓWNE  Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami;  Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - wykucie kątownika 40x40 mm;  Obramienia z kątownika 40x40x4 mm;  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - wykucie z posadzki kratek do czyszczenia butów 0,60*0,50;  Wycieraczki do obuwia typowe o wym. 0,60*0,50;  Montaż odwodnienia wycieraczki z rury PVC fi 50 - 0,60m;  Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian;  Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie;  Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki żywiczne;  Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki żywicznej – jednokrotne;  Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki żywicznej - jednokrotne wraz z warstwą z piasku kwarcowego;  Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki zabezpieczającej – jednokrotne. 2. WEJŚCIE OD STRONY WINDY TOWAROWEJ  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie posadzki betonowej dojazdowej od strony windy;  Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubości 15 cm B20 - beton ze zbrojeniem rozproszonym;  Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej;  Rozebranie ław pod krawężniki z betonu;  Ława pod krawężniki betonowa z oporem;  Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m;  Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej;  Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m;  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (dyspersyjna masa asfaltowo–kauczukowa);  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa;  Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o pow. ponad 5 m2 z papy asfaltowej zgrzewalnej podkładowej;  Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o pow. ponad 5 m2 z papy asfaltowej zgrzewalnej podkładowej;  Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowana SBS o pow. ponad 5 m2;  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm;  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (dyspersyjna masa asfaltowo –kauczukowa). 3. WEJŚCIE DO ZAPLECZA KUCHNI  Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej;  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - wykucie z posadzki kratek do czyszczenia butów 0,60*4,50;  Wycieraczki do obuwia typowe o wym. 0,60*0,40;  Montaż odwodnienia wycieraczki z rury PVC fi 50 - 0,60m;  Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian;  Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie;  Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki żywiczne;  Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki żywicznej – jednokrotne;  Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki żywicznej - jednokrotne wraz z warstwą z piasku kwarcowego;  Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki zabezpieczającej – jednokrotne;  Montaż okapów w kuchni ( Materiał inwestora ). 4. MAGAZYN BUDYNEK NR 36 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ BUDOWLANE  Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej;  Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami;  Wykonanie oraz montaż odboju gumowego przy podeście od strony podjazdu samochodowego;  Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2;  Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian;  Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie;  Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki żywiczne;  Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki żywicznej – jednokrotne;  Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki żywicznej - jednokrotne wraz z warstwą z piasku kwarcowego;  Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki zabezpieczającej – jednokrotne. Ilościowy zakres robót jest podany w przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną