Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany w m. Gawłuszowice - II przetarg

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 609 490 , fax. 178 609 460
 • Data zamieszczenia: 2020-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 609 490, fax. 178 609 460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany w m. Gawłuszowice - II przetarg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra – Jaślany w m. Gawłuszowice – II przetarg. Zakres robót określony został w Kosztorysie ofertowym (Rozdział III SIWZ), Przedmiarze robót (Rozdział IV SIWZ), Dokumentacji technicznej (Rozdział V SIWZ) oraz Wzoru Umowy (Rozdział VI SIWZ). Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi za wady na okres minimum 3 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną