Remont budynku nr 15 oraz wiaty nr 25 w Rzeszowie, ul. Krakowska 11B

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://34wog.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku nr 15 oraz wiaty nr 25 w Rzeszowie, ul. Krakowska 11B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Remont budynku nr 15 oraz wiaty nr 25 w Rzeszowie, ul. Krakowska 11B. 2. W szczególności, podczas wykonywania prac konserwacyjnych, zostaną wykonane następujące roboty: Roboty będą prowadzone na terenie czynnego kompleksu wojskowego. Wymagania zawarte w niniejszym opisie dotyczą prac związanych z wymianą pokryć dachowych i obudowy ścian z wymianą stolarki okiennej i bram wjazdowych, remontem konstrukcji stalowej wraz z pomalowaniem farbą antykorozyjną oraz wykonanie opaski z płytek chodnikowych wokół magazynu nr 15 oraz z korytkiem ściekowym koło wiaty nr 25 w kompleksie wojskowym w Rzeszowie ul. Krakowska 11B. Zakres robót został określony w przedmiarze. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się z warunkami i stanem obiektów przed złożeniem oferty. W szczególności są to następujące roboty: A. Branża budowlana a) Budynek nr 15 • wymiana pokrycia dachowego z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi na blachę trapezową powlekaną T-60 gr 0,7mm kolor RAL wraz z obróbkami - 730 m2 • wymiana obudowy ścian z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej na powlekaną j/w – 720 m2 • wymiana okien stalowych na nowe AL jednoszybowe ze szła bezpiecznego – 173 m2 • remont i wymiana poszycia bram – 2 kpl • wykonanie podwaliny betonowej – 146 mb • wykonanie opaski z płytek wokół magazynu szer.75cm z obramowaniem – 110 m2 • drobne naprawy i uzupełnienia konstrukcji stalowej • oczyszczenie i malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowej – 800 m2 • montaż wywietrzaków dachowych – 3 szt • uporządkowanie terenu • wywóz i utylizacja odpadów b) Wiata nr 25 • wymiana pokrycia dachowego z blachy płaskiej z przetłoczeniem z obróbkami blacharskimi, na blachę trapezową powlekaną T-35 gr 0,55mm kolor RAL wraz z obróbkami i rynnami i rurami spustowymi - 416 m2 • rozbiórka obudowy ścian z siatki stalowej • wykonanie obudowy ścian z blachy trapezowej powlekanej j/w – 305 m2 • wzmocnienia całej konstrukcji stalowej • uzupełnienie konstrukcji o nowe elementy stalowe • oczyszczenie i malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowej • wykonanie podwaliny betonowej z krawężnika drogowego - 66 mb • uzupełnienie wiaty poprzez wykonanie nowych elementów konstrukcji i pokrycia • wykonanie nowych bram wjazdowych - 5 kpl • malowanie płyt betonowych osłonowych istniejących 370 m2 • wykonanie orynnowania dachu i odprowadzenie wód opadowych – 62 mb • wykonanie opaski z płytek chodnikowych wraz odwodnieniem korytkowym – 30 mb • wykarczowanie pni • uporządkowanie terenu • wywóz i utylizacja odpadów B. Branża elektryczna Budynek nr 15 Wykonanie instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach Niniejsze ustalenia dotyczą zasad wykonania i odbioru robót instalacyjnych elektrycznych związanych z: • zakupieniem i dostarczeniem materiałów na plac budowy oraz ich składowanie, • wykonaniem instalacji odgromowej • wykonaniem instalacji elektrycznej oświetleniowej, gniazd wtyczkowych, • wykonaniem montażu tablic rozdzielczych • montażem opraw oświetleniowych i gniazd wtyczkowych w określonych OPZ, w przedmiarze robót, • wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji instalacji • wykonanie uproszczonej dokumentacji powykonawczej. Zakres robót elektrycznych obejmuje wykonanie: 1. Instalacji odgromowej – części naziemnej i podziemnej 2. Instalacji elektrycznej wewnętrznej – montaż rozdzielnic, montaż instalacji oświetleniowej, instalacji gniazd wtyczkowych Instalacja odgromowa. Budynek zgodnie z przepisami wymaga ochrony odgromowej. Przyjęto poziom ochrony w formie siatki 12x4,5 m. Instalacja będzie się składać z następujących elementów: Zwody: należy wykonać w oparciu o drut odgromowy 8mm przymocowany za pomocą dedykowanych uchwytów do pokrycia dachowego z blachy. Przewody odprowadzające: wykorzystane będą słupy stalowe konstrukcji budynku magazynu – 14 słupów (co drugi słup). Odległość miedzy poszczególnymi przewodami 12 m. Uziom: zastosowano uziom otokowy wykonany z płaskownika FeZn 25x4 mm, układany na głębokości min. 1-1,2 m, 1 m od budynku. Uziom stabilizowany uziomami wbijanymi – 14 szt. prętów o długości 4m o średnicy 22mm. Należy stosować połączenia spawane i dodatkowo zabezpieczyć taśmą izolującą przed korozją. W czasie realizacji na bieżąco należy wykonywać pomiary rezystancji uziemienia. Protokoły z pomiarów i metrykę urządzenia piorunochronnego dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Instalacja elektryczna wewnętrzna. Rozdzielnice: W budynku należy zamontować rozdzielnice: RB – 1 szt., RB -1 – 2 szt. Rozdzielnice mają posiadać obudowy natynkowe metalowe IP 54, zabezpieczone antykorozyjnie o wymiarach dostosowanych do zastosowanego wyposażenia modułowego. Rozdzielnice mocowane do ścian budynku przez przykręcanie. Wyposażenie rozdzielnicy RB : Rozłącznik bezpiecznikowy NH SPX 00 160 A – wyłącznik główny Wyłącznik DPX–E 125A z napędem ręcznym w wersji z członem wyzwalacza podnapięciowego – który będzie podłączony ze stykiem rozwiernym przycisku ppoż. – wyłącznik przeciwpożarowy, Ograniczniki przepięć – 1 kpl. Rozłącznik bezpiecznikowy R 303 40A 3P – 2 szt. – zasilanie linii WLZ do rozdzielnic RB-1. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy S301 B6A -1 szt. – zabezpieczenia układu sterowania wyłącznikiem przeciwpożarowym. Wyposażenie rozdzielnicy RB-1 – 2 szt. - Rozłącznik instalacyjny 3P 40A – 1 szt. – wyłącznik główny rozdzielni - Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy S301 B10 – 10 szt. – zabezpieczenie obwodów pomocniczych sterowania oświetleniem, zabezpieczenie obwodów oświetleniowych - Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy S303 B25 – 6 szt. - zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe zestawów gniazd wtyczkowych. - Wyłącznik różnicowo-prądowy P 0,03A/40A – 6 szt. – zabezpieczenie przeciwporażeniowe zestawów gniazd wtyczkowych, - Stycznik modułowy 25 A - załączanie oświetlenia. Instalacja elektryczna – zasilanie. Istniejącą rozdzielnie żeliwną należy zdemontować – w jej miejsce zamontować rozdzielnicę RB. Rozdzielnicę RB zasilić istniejącym kablem zasilającym po uprzednim wykonaniu mufy przelotowej wewnątrz budynku. Instalację elektryczną należy prowadzić w uprzednio zainstalowanych korytkach z blachy ocynkowanej 100x60 mocowanych do konstrukcji stalowej budynku. Z rozdzielnicy RB należy poprowadzić 2 linie WLZ wykonane przewodem YDY 5x10 mm2 do rozdzielnic RB-1 usytułowanych na ścianach wejściowych do budynku. Instalacja elektryczna – oświetlenie. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY 3x 2,5 mm2 prowadzonymi w uprzednio zainstalowanych w/w korytkach kablowych. Obwody oświetleniowe zasilane z 2 szt. rozdzielnic RB-1. Obwody oświetleniowe załączane łączniami krzywkowymi w obudowie umiejscowionymi wewnątrz budynku przy bramach wejściowych poprzez styczniki zainstalowane w rozdzielnicach RB-1. W budynku należy zainstalować 22 szt. oprawy strugo-pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem, klosz przeźroczysty, obudowa PC wzmacniana włóknem szklanym, klipsy i elementy mocujące oprawę ze stali nierdzewnej, źródło światła T8 2x 58W. Oprawy należy zamocować do konstrukcji stalowej budynku. Na zewnątrz budynku nad bramami wejściowymi należy zainstalować 2 szt. naświetlacze – projektory symetryczne, metalohalogen 150 W IP 65-67. Załączanie naświetlaczy wyłącznikami krzywkowymi w obudowie strugoodpornej, umiejscowionymi na zewnątrz budynku. Instalacja elektryczna - gniazda wtyczkowe. Instalację gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodami YDY 5x4 prowadzonymi w zainstalowanych korytkach kablowych. Instalacja obejmuje montaż 12 szt. zestawów przyłączeniowych w obudowie z tworzywa sztucznego. Każdy zestaw winien zawierać co najmniej 1 gniazdo 3P+N+Z 32A, 1 gniazdo 3P+N+Z 16A, 2 gniazda 2P+Z -2. Zestawy przyłączeniowe zasilić z rozdzielnic RB-1. Instalacja przycisków przeciwpożarowych. Przyciski przeciwpożarowe - 2 szt. – należy zainstalować przy bramach wejściowych do budynku. Przyciski włączyć w obwód sterowania wyzwalacza wyłącznika ppoż. zainstalowanego w rozdzielnicy RB. W obwodach instalacji ppoż. stosować materiały posiadające dopuszczenie COBOP. Po wykonaniu robót należy dokonać prób funkcjonalnych, pomiary instalacji, sporządzić stosowne protokoły, wykonać uproszczoną dokumentację powykonawczą zawierającą schematy rozdzielnic, schematy instalacji Ilościowy zakres robót uwzględniają przedmiary robót. Roboty towarzyszące i wspólne dla wszystkich rodzajów robót: • wykonanie wszystkich niezbędnych (koniecznych ze względów technicznych i technologicznych) do zakończenia robót i czynności związanych z remontu obiektów zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami, wymogami kart technicznych, instrukcji wykonania, zaleceniami Producenta, • Kierownicy robót branżowych są zobowiązani do znajomości zakresu robót pozostałych branż oraz do współpracy z Kierownikiem robót budowlanych, ustalenia z nim harmonogramu robót, wzajemnej współpracy i koordynacji robót, • zalecana i zdaniem inwestora, niezbędna wizja lokalna na przyszłym placu budowy przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego, • zabezpieczenie przed rozpoczęciem robót elementów zagospodarowania przyległego terenu wraz z niezwłocznym ich oczyszczeniem w przypadku zabrudzenia, • złom metalowy pozyskany w trakcie robót remontowych Wykonawca własnym transportem na własny koszt wywiezie z placu budowy, przeważy w obecności przedstawiciela zamawiającego i przewiezie do magazynu zlokalizowanego przy ul. Konopnickiej 5 w Rzeszowie, złoży we wskazanym miejscu oraz podpisze protokół przekazania, • Wykonawca własnym transportem i na własny koszt wywiezienie z placu budowy oraz zutylizuje pozostałe materiały z rozbiórek, demontaży i odpady budowlane, • wywóz i utylizację odpadów jw. oraz rozliczenie złomu Wykonawca będzie dokonywał na bieżąco zgodnie z przepisami szczegółowymi, • Użytkownik może wymagać natychmiastowego usunięcia odpadów i złomu z placu budowy oraz sprzątania otoczenia budynku w przypadkach wystąpienia takiej konieczności, • zabezpieczenie środowiska przed wpływem odpadów a w przypadku dopuszczenia do skażenia środowiska podjęcie akcji ratunkowej i zabezpieczającej, • po zakończeniu robót uporządkowanie terenu przy budynku, placu budowy oraz użytkowanych przez Wykonawcę dróg dojazdowych i dojść, likwidacja magazynków podręcznych, ewentualnego zaplecza budowy i placów składowych, usunięcie powstałych szkód i uszkodzeń, • splantowanie zniszczonych fragmentów trawników, wyrównanie powierzchni, przygotowanie terenu pod obsianie trawą, wysianie trawy z nawożeniem, przygotowanie kompletu materiałów odbiorowych oraz pisemne zgłoszenie zakończenia robót i gotowości do odbioru 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób bezpośrednio wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy przez cały okres ich trwania, z wyłączeniem kierownika budowy (robót). 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego rozdziału posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego rozdziału: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy były (są) wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp) – zakres przewidywanych robót w budynku w pomieszczeniach ogólnodostępnych, zawarty w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia kryteria dostępności dla osób fizycznych w tym dla pracowników Zamawiającego oraz osób niepełnosprawnych. Zamieszczony opis przedmiotu zamówienia nie dyskryminuje żadnej z grup społecznych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu robót przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ), Przedmiarach robót (Załącznik nr 10 do SIWZ) i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 11 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną