,,Remont budowli hydrotechnicznych na terenie Nadzoru Wodnego Mielec’’ - teren działania Zarządu Zlewni w Jaśle”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Remont budowli hydrotechnicznych na terenie Nadzoru Wodnego Mielec’’ - teren działania Zarządu Zlewni w Jaśle”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie budowli hydrotechnicznych na terenie Nadzoru Wodnego Mielec’’ z podziałem na 2 części: 1) Część 1 zamówienia Remont jazu na potoku Ruda w m. Rzemień Zakres prac obejmuje: Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na: - czyszczeniu strumieniowo - ściernie do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni B konstrukcje szkieletowe, - malowaniu farbą podkładowa przeciwkorozyjną elementów metalowych konstrukcji jazu, miniowanie, - malowaniu farbą chlorokauczukową elementów metalowych konstrukcji jazu, 2-krotnie. - demontażu, prostowaniu i montażu palczatki, - smarowaniu elementów ruchomych jazu - dostawie i montażu łat wodowskazowych od strony wody górnej i dolnej - obsłudze geodezyjnej, wyznaczeniu stanów charakterystycznych wody 2) Część 2 zamówienia „Utrzymanie wałów-lewy wał Wisłoki w km 0+000 - 24+616 i lewy wał Kielkowskiego w km 0+000 - 0+150” Zakres prac obejmuje: Wykonanie robót budowlanych polegających m. in. na: - montażu zastawek wrzecionowych, powierzchnia zastawki do 2,0 m2 - zastawka wrzecionowa, średnica wlotu DN600 – remont kapitalny - zastawka wrzecionowa, średnica wlotu DN500 – remont kapitalny - wykonanie i montaż rogatki drogowej Szczegółowy zakres robót precyzują: dokumentacja techniczna (opisy przedmiotu zamówienia, przedmiar robót, mapy poglądowe) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W/w. dokumenty stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną