PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU MIEJSKIM W RZESZOWIE, UL.RYCERSKA 4”

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-051 Rzeszów, ul. Czackiego
 • Telefon/fax: tel. 178 532 360 , fax. 178 629 020
 • Data zamieszczenia: 2019-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1
  ul. Czackiego 2
  35-051 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 532 360, fax. 178 629 020
  REGON: 31419300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz1.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU MIEJSKIM W RZESZOWIE, UL.RYCERSKA 4”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie, ul. Rycerska 4” I Etap: w zakresie m. in.: -prace wyburzeniowe i demontażowe instalacji wszystkich branż i innych elementów zaznaczonych w dokumentacji projektowej -malowanie ścian i sufitów -wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej -wymiana posadzek na posadzki z wykładziny PCV obiektowej -remont okładzin ściennych z płytek ceramicznych -montaż instalacji wod. -kan. , c.o., wentylacji mech. , klimatyzacji ( gab. lekarskie) -montaż osprzętu sanitarnego -montaż instalacji nisko i wysoko prądowej -montaż sufitu podwieszanego w części pomieszczeń -przebudowa schodów zewnętrznych i części i części rampy „wyładowczeń” -dostawa i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych -ułożenie chodnika z kostki betonowej przy schodach zewnętrznych -dostawa wyposażenia pomieszczeń -montaż listew i narożników ochronnych na ścianach II Etap: W zakresie m.in.: -prace wyburzeniowe i demontażowe instalacji wszystkich branż i innych elementów zaznaczonych w dokumentacji projektowej -malowanie ścian i sufitów -montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej -wymiana posadzek na posadzki z wykładziny PCV obiektowej -montaż wykładziny PCV homogenicznej ściennej w wyznaczonych pomieszczeniach -montaż instalacji wod. -kan. , c.o., wentylacji mech. , klimatyzacji , sprężonego powietrza -montaż osprzętu sanitarnego -montaż instalacji nisko i wysoko prądowej -montaż sufitu podwieszanego w części pomieszczeń ( szczelny, higieniczny) -montaż rolet wewnętrznych -dostawa wyposażenia technologicznego i medycznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ tj. w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ramach podanej ceny ofertowej przyjmuje do wykonania: - demontaż istniejącego sterylizatora parowego (SMS AS666) wraz z jego utylizacją - dopuszczenie do eksploatacji oraz rejestracja w UDT wszystkich urządzeń objętych wymogiem ustawowym - w okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy techniczne wszystkich urządzeń objętych wymogiem serwisowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną