„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 166+330 - 166+430 oraz 166+507,5 - 166+572,5 str. prawa w m. Manasterz.”

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 609 490 , fax. 178 609 460
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 609 490, fax. 178 609 460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 166+330 - 166+430 oraz 166+507,5 - 166+572,5 str. prawa w m. Manasterz.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: Roboty budowlane związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 835, polegającą na budowie chodnika, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną stanowiącą część SIWZ. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 5 lat. Na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnieni pracownicy na terenie placu budowy. Oprócz wykonania robót budowlanych zamówienie obejmuje również: • opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót. Zakres robót określony został w Kosztorysach ofertowych (Rozdział III SIWZ), Przedmiarach robót (Rozdział IV SIWZ), Dokumentacji Technicznej (Rozdział V SIWZ) oraz Istotnych Postanowieniach Umowy (Rozdział VI SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną