Przebudowa drogi transportowej dla dekoracji scenicznych Dużej Sceny w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Teatr im. Wandy Siemaszkowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Teatr im. Wandy Siemaszkowej
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła
 • Telefon/fax: tel. 178 532 001 , fax. 178 532 748
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr im. Wandy Siemaszkowej
  ul. Sokoła 7
  35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 532 001, fax. 178 532 748
  REGON: 27977500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr-rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi transportowej dla dekoracji scenicznych Dużej Sceny w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi transportowej dla dekoracji scenicznych Dużej Sceny w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby m.in. połączenia komunikacyjnego eliminującego trudności związane z różnicą rzędnych w miejscu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki straży pożarnej od strony drogi pożarowej przebiegającej wzdłuż południowej elewacji. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i elektryczne. 2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) a także zakres i sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” (dalej OPZ) oraz we wzorze umowy stanowiącym w załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do wymagań ochrony przeciwpożarowej – ETAP V”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną