„Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu. - „San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 – 4+445, gm. Gorzyce woj. podkarpackie”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu. - „San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 – 4+445, gm. Gorzyce woj. podkarpackie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rząd Polski wdraża Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Głównym celem Projektu jest: 1. ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry 2. ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej 3. ochrona przed powodzią Górnej Wisły 4. modernizacja i rozbudowa systemu monitorowania i ostrzegania. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Kontraktu 3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu. - „San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 – 4+445, gm. Gorzyce woj. podkarpackie”. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia: 1. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. 2. Roboty należy prowadzić zgodnie z następującymi decyzjami administracyjnymi, stanowiącymi załączniki nr 1 do Umowy: - Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego znak: OWŚ-VII.7322.28.2017, z dnia 24.07.2017 r. - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.4233.2.2015.KR.76, z dnia 02.01.2017 r. - Decyzja znak: WOOŚ.420.22.2.2018.GJ z dnia 21.03.2018 r. - Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego znak: OWŚ-VII.7322.28.2017, z dnia 24.07.2017 r. - Decyzja znak: DOK.WO.80.13.8.2018.JC z 18.07.2018 r. - Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych znak: N-VIII.7820.3.2.2018 z dnia 22.11.2018 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Częściach IV - VII SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną